Yêu thương là khả năng thấu cảm với người khác. Là khả năng hiểu được những gì mà người khác đang chịu đựng, đây cũng là một cấu phần quan trọng thúc đẩy các hành vi thuận xã hội, hoặc mong muốn giúp đỡ người khác. Có thể yêu thương người khác đòi hỏi phải có lòng thấu cảm và một nhận thức rõ ràng. Bạn cần hiểu được những gì người kia đang phải đối mặt và hiểu được mọi chuyện sẽ như thế nào khi ở trong vị trí của họ.

Compassion involves the ability to feel empathy for others. This ability to understand the suffering of other people is an important component that motivates prosocial behaviors, or the desire to help. The ability to feel compassion for another person requires also having empathy and awareness. You need to be able to understand what another person is facing and understand what it might be like to be in their place.

Nguồn: UC Berkeley News – University of California, Berkeley

Điều quan trọng cần lưu ý là lòng yêu thương không chỉ cần mỗi sự thấu cảm. Yêu thương giúp con người ta cảm được cái người khác đang cảm thấy, nhưng cũng buộc họ phải giúp đỡ người khác và làm giảm bớt đi sự đau đớn đối phương đang chịu đựng. Cho tới giờ, các nhà khoa học mới cũng chưa hiểu rõ về việc liệu con người ta có thể nuôi dưỡng hoặc “dạy” ai đó yêu thương hay không.

It is important to note that compassion involves more than just empathy. Compassion helps people feel what others are feeling, but also compels them to help others and relieve their suffering. Until recently, scientists knew very little about whether compassion could be cultivated or taught.

Dùng thiền định để dạy về lòng yêu thương. Utilizing Meditation to Teach Compassion

Nguồn: The New York Times

Trong một nghiên cứu xuất bản trên Tập san Khoa Học Tâm Lý, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người trưởng thành không chỉ có thể học để yêu thương hơn mà việc dạy con người ta yêu thương cũng đưa đến nhiều hành động vị tha hơn và thực sự tạo ra những thay đổi trong não bộ.

In one study published in the journal Psychological Science, researchers found that not only can adults learn to be more compassionate, teaching compassion could also result in more altruistic behaviors and actually lead to changes in the brain. 1

Đã có bằng chứng cho rằng không chỉ người lớn mới có thể học “yêu thương” mà việc học “yêu thương” còn có thể đưa đến những thay đổi lâu dài lên cách một con người tư duy và hành xử.

The evidence suggests that not only can adults learn to be more compassionate, but that learning compassion can lead to lasting changes in how a person thinks and acts.

Chính xác thì các nhà nghiên cứu đã làm thế nào để dạy “yêu thương”? Trong một nghiên cứu, người ta dạy cho những bạn trẻ làm sao để tham gia vào quá trình thiền định tập trung vào lòng yêu thương, một kỹ thuật cổ xưa của Phật giáo được xây dựng nhằm gia tăng sự quan tâm đến những người khác đang chịu đau khổ.

How exactly did researchers teach compassion? In the study, young adults were taught to engage in compassionate meditation, an ancient Buddhist technique intended to increase caring feelings for people who are experiencing suffering.

Vậy chính xác thì thiền định vận hành như thế nào? Trong lúc thiền, người tham gia được yêu cầu tưởng tượng một khoảng thời gian lúc ai đó đang phải chịu đau khổ. Sau đó, họ tập cầu chúc người kia được bình an, bớt khổ đau.

1How exactly does this meditation work? While meditating, the participants were asked to imagine a time when someone was suffering. They then rehearsed wishing for the relief of that person’s suffering.

Nguồn: Reader’s Digest

Người tham dự cũng sẽ tham gia và trải nghiệm lòng yêu thương cho nhiều nhóm người khác nhau, bắt đầu với một ai đó mà họ dễ cảm thấy yêu thương, như một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân. Tiếp đó, họ tập cảm nhận lòng yêu thương cho một người xa lạ, cũng như ai đó mà họ đang xung đột.

The participants were also asked to practice experiencing compassion for different types of people, starting with someone they would easily feel compassion for, such as a family member or close friend. They were then asked to practice feeling compassion for a stranger, as well as for someone they had a conflict with.

Một nhóm tham dự viên khác được gọi là nhóm chứng, được huấn luyện một kỹ thuật gọi là Tái đánh giá nhận thức, tại đây những người này sẽ học các “chỉnh khung” những suy nghĩ của bản thân nhằm hạn chế những cảm xúc tiêu cực.

Another group of participants called the control group, was trained in a technique known as cognitive reappraisal in which people learn to reframe their thoughts in order to feel less negative.

Các nhà nghiên cứu muốn xác định xem liệu con người ta có thể học cách thay đổi thói quen của bản thân trong một khoảng thời gian tương đối ngắn hay không, nên hai nhóm tham dự viên đều được huấn luyện qua Internet với thời lượng 30 phút mỗi ngày kéo dài trong hai tuần.

The researchers wanted to determine if people could learn to change their habits over a relatively short period of time, so both groups of participants received Internet training for a period of 30 minutes every day for two weeks.

Thử nghiệm huấn luyện lòng yêu thương. Putting the Compassion Training to the Test

Tác động của khóa huấn luyện về lòng yêu thương này? Kết quả của phương pháp này khác biệt như thế nào với nhóm chứng?

What sort of impact did this compassion training have? How did it compare to the results of the control group?

Các nhà nghiên cứu muốn biết rằng liệu hoạt động dạy yêu thương này có thể giúp tham dự viên trở nên vị tha hơn hay không. Tham dự viên sẽ phải chơi một trò chơi trong đó họ có thể dành tiền của mình để giúp những người lâm vào cảnh khó khăn. Ở trò chơi này, một người sẽ bắt cặp chơi trực tuyến với hai người ẩn danh khác, một người là “kẻ độc tài” và người còn lại là “nạn nhân”. Khi tham dự viên thấy kẻ độc tài chia một khoản tiền thiếu công bằng cho nạn nhân thì tham dự viên sẽ quyết định xem bản thân mình sẽ chia bao nhiêu cho nạn nhân, từ đó cân chỉnh lại số tiền giữa Kẻ độc tài và Nạn nhân.

The researchers wanted to know if compassion training would help the participants become more altruistic. The participants were asked to play a game in which they could spend their own money to help another person in need. The game involved playing with two other anonymous people online, one who was a “Dictator” and one who was a “Victim.” As the participant watched the Dictator share an unfair amount of money with the Victim, the participant could then decide how much of their own money to share and then redistribute the money between the Dictator and the Victim.

Kết quả của trò chơi cho thấy, những người được dạy yêu thương trước đó sẽ có khả năng dành số tiền của chính mình để giúp những người bị đối xử thiếu công bằng, một minh chứng cho hành động vị tha. Những người chơi này có thể có lòng vị tha cao hơn những người trong nhóm chứng, là những người đã được đào tạo về quá trình tái đánh giá nhận thức trước đó.

The results revealed that those trained in compassion were more likely to spend their own money to help the player who had been treated unfairly, an example of altruistic behavior. These players were more likely to engage in this altruism than those in the control group who had been trained in cognitive reappraisal.1

Tập huấn về lòng yêu thương làm thay đổi não bộ. Compassion Training Changes the Brain

Các nhà nghiên cứu cũng muốn xem xem lòng yêu thương sẽ tạo ra dạng tác động nào lên não bộ. Sử dụng kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) cả trước và sau tập huấn, các nhà khoa học đã có thể nhìn thấy được sự ảnh hưởng của loại hình thiền định này lên hoạt động của não.

The researchers also wanted to see what kind of impact this compassion training had on the brain. Using functional magnetic resonance imaging (fMRI) both before and after training, researchers were able to see how compassion meditation influenced brain activity.

Cái họ quan sát được là, những tham dự viên trở nên vị tha hơn sau khi được huấn luyện yêu thương cho thấy sự gia tăng trong hoạt động của não bộ ở thùy đỉnh, một vùng trong não bộ có liên đới với lòng thấu cảm và thấu hiểu người khác. Những vùng khác trong não bộ có liên đới với những luồng cảm xúc tích cực và điều tiết cảm xúc cũng cho thấy sự gia tăng trong hoạt động.

What they observed was that those participants who were more likely to be altruistic after the compassion training had an increase in brain activity in the inferior parietal cortex, an area of the brain associated with empathy and understanding for other people. Other regions of the brain associated with positive emotions and emotional regulation also showed an increase in activity.1

Các nhà nghiên cứu cho rằng cũng như nhiều loại năng lực khác, lòng yêu thương là một kỹ năng có thể được cải thiện qua luyện tập.

The researchers suggest that like many other abilities, compassion is a skill that can be improved with practice.

Các nhà nghiên cứu tin rằng kết quả của nghiên cứu mang đến những tiềm năng thú vị trong việc giúp đỡ người khác trong việc xây dựng lòng yêu thương, từ đó làm thay đổi cuộc sống của nhiều người. Người trưởng thành khỏe mạnh không chỉ là đối tượng duy nhất hưởng lợi từ dạng huấn luyện này. Tập cho trẻ em và người lớn yêu thương có thể giúp làm giảm tình trạng bắt nạt và hỗ trợ cho những người đang gặp khó khăn với các vấn đề trong xã hội.

The researchers believe that the results of the study offer exciting possibilities for helping people build compassion, thus transforming the lives of many. Healthy adults are not the only ones who can benefit from such training. Teaching children and adults compassion might help reduce bullying and help those who struggle with social issues.1

Tầm quan trọng của huấn luyện yêu thương. The Importance of Teaching Compassion

Tại sao ta cần phải biết yêu thương có thể đạt được qua học tập, thậm chí là cả ở người trưởng thành? Vì lòng yêu thương là một thành tố cốt lõi trong nhiều hành vi thuận xã hội bao gồm đức tính vị tha và anh hùng. Trước khi ta hành động để giúp người khác, điều quan trọng là ta không chỉ phải hiểu được vị trí của người kia mà ta còn cần phải có động cơ để giải tỏa họ khỏi đau đớn.

Why is it important to know that compassion can be learned, even in adults? Because compassion is a central component of so many prosocial behaviors including altruism and heroism. Before we take action to help another person, it is important that we not only understand the individual’s situation but that we also feel the drive to relieve his or her suffering.

Theo một số nhà nghiên cứu, tình yêu thương bao gồm 3 yếu tố chính:

According to some researchers, compassion involves three key things:

Đầu tiên, con người ta phải thấy được vấn đề mà người khác đang gặp phải là nghiêm trọng.

First, people must feel that the problems another person is facing are serious.

Sau đó, họ phải tin rằng những rắc rối này không phải do chủ thể tự làm tự chịu. Khi con người ta tin rằng tình thế khó khăn của một người là lỗi của chính người đó thì họ sẽ ít có khả năng thấu cảm và chìa tay giúp đỡ đối phương hơn.

They must also believe that these troubles are not self-inflicted. When people believe that a person’s predicament is their own fault, they are less likely to empathize and less likely to help.

Cuối cùng, con người ta phải có khả năng “hình dung” bản thân mình trong tình huống tương tự, đối mặt với vấn đề tương tự.

Finally, people must be able to picture themselves in a similar situation facing the same problems.2

Nghe có vẻ như một đòi hỏi quá cao, nhưng nghiên cứu cho rằng tình yêu thương là một thứ chúng ta có thể học được.

It may seem like a tall order, but the research suggests that compassion is something that we can learn.

Chúng ta không chỉ học được cách làm sao để trở nên trắc ẩn hơn mà ta còn có thể xây dựng năng lực cảm xúc giúp ta hành động và giúp đỡ mọi người.

Not only can we learn how to become more compassionate, but building this emotional ability can also lead us to take action and help those around us.

Kết luận. Final thoughts.

Trong thế giới tất bật ngày nay, thật quá dễ dàng để thấy rằng con người ta đã đang đánh mất đi kết nối với người khác. Đôi khi sự công kích dữ dội của những tin tức xấu có thể khiến con người ta cảm thấy rằng bản thân họ cũng chẳng làm được gì để thay đổi những điều đang xảy ra trên thế giới này.

In today’s busy world, it is all too easy to feel that people have lost their connection with one another. Sometimes the onslaught of bad news can lead people to feel that there is little they can do to change what is happening in the world.

Tuy nhiên, nghiên cứu lại cho rằng yêu thương là một kỹ năng có thể học được và củng cố được. Có lẽ bằng cách học cách làm tăng tình yêu thương trong ta thì con người mới có thể xây dựng được những kết nối sâu đậm hơn và có ý nghĩa hơn với người khác, từ đây lan tỏa những việc làm tốt, những hành động giúp đỡ và đơn giản là lòng tốt giữa người và người với nhau.

Research suggests, however, that compassion is a skill that can be learned and strengthened. Perhaps by learning how to increase our compassion, people can build deeper, more meaningful connections with others that will inspire good works, helpful actions, and simple human kindness.1

Nguồn: GoFundMe

Tham khảo. Article Sources

Weng HY, Fox AS, Shackman AJ, et al. Compassion training alters altruism and neural responses to suffering. Psychol Sci. 2013;24(7):1171-80. doi:10.1177/0956797612469537

Lopez SJ, Snyder CR. The Oxford Handbook of Positive Psychology. Oxford University Press; 2011.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/can-people-learn-to-be-more-compassionate-2795560

Như Trang.