Ngôn ngữ tình yêu mô tả 5 cách con người ta tiếp nhận và thể hiện tình yêu trong mối quan hệ tình cảm. Biết được ngôn ngữ tình yêu của đối phương và cho họ biết ngôn ngữ của bạn có thể giúp cả hai cảm thấy được yêu thương và trân trọng.

The love languages describe five ways that people receive and express love in a relationship. Knowing your partner’s love language and letting them know yours can help you both feel loved and appreciated.

Nguồn: Crosswalk.com

Hầu như tất cả mọi người đếu muốn cho nửa kia biết mình quan tâm đến họ. Tuy nhiên nhiều người lại gặp khó khăn trong việc làm cho đối phương hiểu. Nếu bạn thấy mình rơi vào hoàn cảnh này, thì bạn có thể tìm hiểu thêm về năm ngôn ngữ tình yêu, một nội dung được xây dựng bởi tác giả kiêm mục sư Gary Chapman.

Nearly everyone wants to show their partner that they care about them. Yet many people struggle to do it in a way that speaks to their loved one’s heart. If you find that this describes your situation, you may want to learn more about the five love languages, which were described by author and pastor Gary Chapman.

Năm ngôn ngữ tình yêu là gì? What Are the Five Love Languages?

Cuốn “Năm ngôn ngữ tình yêu” của Chapman được xuất bản lần đầu tiên năm 1992. Trước khi viết cuốn sách này, Chapman bắt đầu để ý đến những dạng thức tương tác giữa các cặp đôi mà ông thực hiện tư vấn. Ông nhận ra rằng các cặp đôi hay hiểu lầm nhu cầu của đối phương.

Chapman’s book “The 5 Love Languages” was first published in 1992. Before writing the book, Chapman began to notice patterns in couples he was counseling. He realized that the couples were misunderstanding each other’s needs.

Từ đây ông xây dựng nội dung về 5 ngôn ngữ tình yêu, hoặc những cách những cặp đôi yêu nhau thể hiện tình cảm. Bao gồm:

That led him to come up with five love languages, or ways that people in relationships express love. They are:

– Lời nói yêu thương. Words of affirmation

­- Thời gian cho nhau. Quality time

– Tiếp xúc cơ thể. Physical touch

– Hành động giúp đỡ. Acts of service

­- Quà tặng.Receiving gifts

Lời nói yêu thương. Words of Affirmation

Lời nói yêu thương là thể hiện tình cảm bằng những lời nói, lời khen, hoặc lời cám ơn. Khi đây là ngôn ngữ tình yêu chính của một người, họ sẽ thích những lời nói và khích lệ tử tế cũng như nói lời nâng đỡ nhau, những ghi chú tình yêu, và những tin nhắn dễ thương. Bạn có thể làm sáng bừng một ngày của đối phương bằng cách khen ngợi hoặc chỉ ra những gì họ đang làm tốt.

Words of affirmation is about expressing affection through spoken words, praise, or appreciation. When this is someone’s primary love language, they enjoy kind words and encouragement as well as uplifting quotes, love notes, and cute text messages. You can make this person’s day by complimenting them or pointing out what they do well.

Thời gian cho nhau. Quality Time

Người có dạng ngôn ngữ tình yêu này luôn muốn được người kia chú ý trọn vẹn. Họ cảm thấy được yêu thương nếu bạn luôn có mặt và tập trung vào họ khi cả hai bên nhau. Điều này có nghĩa là bỏ điện thoại xuống, tắt máy tính bảng, tiếp xúc với nhau bằng mắt và lắng nghe chủ động.

Someone with this love language wants undivided attention. They feel loved if you are present and focused on them when you are together. This means putting down the cell phone, turning off the tablet, making eye contact, and actively listening.

Người có dạng ngôn ngữ này luôn coi trọng “chất lượng” hơn “số lượng”.

People with this love language are looking for quality over quantity.

Tiếp xúc cơ thể. Physical Touch

Một người chọn tiếp xúc cơ thể làm ngôn ngữ tình yêu chủ đạo sẽ cảm thấy được yêu thương qua các cử chỉ cơ thể. Bên cạnh tình dục, họ cảm thấy được yêu thương khi nửa kia nắm tay, chạm cánh tay, hoặc mát xa cho họ sau một ngày dài, chẳng hạn. Quan điểm của người này về buổi hò hẹn hoàn hảo có thể là ôm nhau nằm trên sofa với một ly rượu và một bộ phim hay. Họ đơn giản chỉ muốn được tiếp xúc cơ thể gần với người kia.

A person with physical touch as their primary love language feels loved through physical affection. Aside from sex, they feel loved when their partner holds their hand, touches their arm, or gives them a massage at the end of the day, for example. This person’s idea of a perfect date might include cuddling on the couch with a glass of wine and a good movie. They simply want to be close to their partner physically.

Hành động giúp đỡ. Acts of Service

Đối với nhóm ngôn ngữ này, một người sẽ cảm thấy được yêu thương và được trân trọng khi người kia làm môtj điều gì đó tốt đẹp cho họ, như:

For acts of service, a person feels loved and appreciated when someone does nice things for them, such as:

– Giúp rửa chén. Helping with the dishes

– Chạy việc vặt. Running errands

– Hút bụi. Vacuuming

– Đổ xăng xe. Putting gas in the car

Họ thích được người kia làm những điều nhỏ bé cho họ và thường họ cũng hay có những hành động tương tự với đối phương.

They love when people do little things for them and often can be found doing these acts of service for others.

Quà tặng. Receiving Gifts

Nguồn: Bags of Love

Tặng quà là biểu tượng của tình yêu đối với một số người có dạng ngôn ngữ tình yêu này. Họ coi trọng không chỉ bản thân món quà mà cả thời gian và công sức mà người tặng quà đã dành ra.

Gift-giving is symbolic of love and affection for someone with this love language. They treasure not only the gift itself but also the time and effort the gift-giver put into it.

Người chọn ngôn ngữ tình yêu chính là quà tặng không phải lúc nào cũng mong chờ những món quà to hay đắt tiền; đúng hơn là những gì đằng sau món quà đó mới là thứ thu hút họ.

People with receiving gifts as their primary love language do not necessarily expect large or expensive gifts; it’s more what is behind the gift that appeals to them.

Khi bạn dành thời gian chọn ra một món quà đặc biệt với họ, nó thể hiện rằng bạn thực sự hiểu họ. Người có ngôn ngữ tình yêu này thường nhớ tất cả những món quà nhỏ mà họ nhận được từ người thân yêu vì nó có tác động lớn lên họ.

When you take the time to pick out a gift specifically for them, it tells them you really know them. People with this love language can often remember every little gift they have received from their loved ones because it makes such an impact on them.

Làm sao để xác định ngôn ngữ tình yêu của bản thân? How to Identify Your Love Language

Nếu hoặc khi bạn đang ở trong một mối quan hệ, bạn có cảm thấy được yêu thương hơn khi nửa kia:

If or when you’re in a relationship, do you feel more loved when your partner:

– Nói với bạn, “Anh yêu em” hoặc khen ngợi một điều gì đó bạn đã làm? Tells you, “I love you,” or praises something you did?

– Làm bạn bất ngờ với một món quà ý nghĩa? Surprises you with a meaningful gift?

– Lên kế hoạch cho một chuyến đi chỉ có hai người? Plans a trip for just the two of you?

– Làm việc vặt hoặc giặt quần áo? Runs the errands or does the laundry?

– Nắm tay bạn khi đi dạo? Holds your hand while you’re walking?

Trả lời được những câu hỏi này có thể mang đến cho bạn một gợi ý về ngôn ngữ tình yêu có thể bạn đang sở hữu. Bạn cũng có thể thử nhớ lại những điều gì bạn muốn có ở một mối quan hệ hoặc cân nhắc cách bạn thể hiện tình cảm với nửa kia. Chapman cũng đưa ra một bảng hỏi trực tuyến nhằm giúp bạn xác định dạng thức ngôn ngữ tình yêu chủ đạo của bạn.

Answering these questions could give you a hint as to what your love language might be. You could also try to recall what sorts of things you ask for in a relationship or consider how you express love to your partner. Chapman also offers an online 30-question quiz to help you determine your dominant type.

Ngôn ngữ tình yêu của nửa kia có thể không giống với bạn. Khi giữa các cặp đôi có sự khác nhau trong ngôn ngữ tình yêu, hẳn là sẽ có hiểu lầm. Tuy nhiên, nếu nửa kia học cách nói ngôn ngữ tình yêu của bạn, họ thường sẽ cảm thấy được yêu thương và được trân trọng và cuối cùng sẽ hạnh phúc trong mối quan hệ.

Your partner’s love language may not be the same as yours. When couples have different primary love languages, there are bound to be misunderstandings. However, if your partner learns to speak your love language, they often feel loved and appreciated and ultimately happier in the relationship.

Ích lợi của ngôn ngữ tình yêu lên mối quan hệ? How Love Languages Benefit Relationships

Chúng ta đều thể hiện và tiếp nhận tình yêu theo những cách khác nhau. Hiểu được những khác biệt đó có thể tạo ra tác động lớn lên mối quan hệ của bạn. Theo Chapman, bài tập này là một trong những cách đơn giản nhất để cải thiện mối quan hệ của bạn. Dưới đây là một số gợi ý hữu ích.

We all express and receive love differently. Understanding those differences can have a serious impact on your relationship. According to Chapman, this exercise is one of the simplest ways to improve your relationships. Here are some other ways it could be beneficial.

Thúc đẩy sự vị tha. Promotes Selflessness

Khi bạn cam kết tìm hiểu ngôn ngữ tình yêu của một ai đó, bạn tập trung vào nhu cầu của họ thay vì của bạn. Điều này là tiền đề trọng tâm trong học thuyết của Chapman. Các cặp đôi nên cùng nhau tìm hiểu về ngôn ngữ tình yêu của đối phương thay vì cố gắng thuyết phục họ tìm hiểu ngôn ngữ của mình. Nếu được, cả hai người nên thể hiện tình yêu làm sao cho đối phương thấy có ý nghĩa.

When you are committed to learning someone else’s love language, you are focused on their needs rather than your own. This is the central premise of Chapman’s theory. Couples should work to learn their partner’s love language rather than trying to convince their partner to learn theirs. Ideally, both people will want to express love in a way that is meaningful to the other.

Mục đích chung của việc tìm hiểu ngôn ngữ tình yêu cùng nhau là để học cách yêu đối phương theo cách có ý nghĩa với họ.

The entire purpose of exploring your love languages together is to learn how to love your partner in a way that is meaningful to them.

Tạo ra sự thấu cảm. Creates Empathy

Khi bạn hiểu nhiều hơn về quá trình trải nghiệm tình yêu của nửa kia, bạn cũng sẽ học cách thấu cảm với họ. Thấu cảm giúp bạn bước ra khỏi vị trí của bản thân một lúc và tìm hiểu xem điều gì khiến người kia cảm thấy quan trọng và được yêu thương.

As you learn more about how your partner experiences love, you learn to empathize with them. It helps you step outside of yourself for a moment and take a look at what makes another person feel significant and loved.

Khi các cặp đôi cam kết tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ tình yêu, họ sẽ gia tăng trí thông minh cảm xúc và học cách đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của mình. Thay vì nói ngôn ngữ tình yêu của chính mình với đối phương, họ sẽ học cách nói thứ ngôn ngữ mà đôi phương hiểu.

When couples are committed to learning and using the love languages, they increase their emotional intelligence and learn how to put someone else’s needs above their own. Instead of speaking their own love language to their partner, they learn how to speak in a language that their partner understands.

Duy trì sự thân mật. Maintains Intimacy

Khi thường xuyên trao đổi về những điều khiến tình yêu họ luôn đong đầy, cặp đôi sẽ càng tạo ra sự thấu hiểu cho đôi bên – và cuối cùng là sự thân mật – trong mối quan hệ của họ. Họ không chỉ hiểu thêm về người kia, mà các bên còn kết nối với nhau sâu sắc và có ý nghĩa hơn. Khi điều này xuất hiện, mối quan hệ sẽ càng bền chặt hơn.

If couples regularly talk about what keeps their love tanks full, this creates more understandingand ultimately intimacyin their relationship. They not only learn more about one another, but they also connect in deeper and more meaningful ways. When this happens, their relationship feels more intimate.

Một nghiên cứu tổng quan xuất bản năm 2016 trên Tuần san Khoa Học Sức Khỏe toàn cầu đã kết luận rằng, cải thiện kỹ năng giao tiếp có thể tăng cường sự thân mật trong hôn nhân.

A 2016 review published in the Global Journal of Health Science concluded that improving communication skills can aid intimacy in a marriage.1

Hỗ trợ sự phát triển cá nhân. Aids Personal Growth

Nguồn: Elizegan

Khi bạn tập trung vào một thứ gì đó hay một ai đó ngoài chính mình, thì cá nhân bạn cũng sẽ phát triển. Yêu thương bạn đời theo những cách nằm ngoài vùng an toàn của bạn buộc bạn phải thhay đổi và phát triển, và nhìn ra ngoài bản thân mình.

When you focus on something or someone outside of yourself, it can lead to personal growth. Loving your partner in ways that may be outside your comfort zone forces you to grow and change, and to look outside yourself.

Chia sẻ tình yêu theo những cách có ý nghĩa. Shares Love in Meaningful Ways

Khi các cặp đôi bắt đầu nói ngôn ngữ tình yêu của nửa kia, những thứ họ làm cho nhau trở nên có chủ đích hơn và cũng có ý nghĩa hơn. Một phần có liên quan đến việc họ nói câu “Anh yêu em” mà người kia thực sự hiểu được. Khi họ làm như vậy, đối phương cảm thấy hài lòng và hạnh phúc.

When couples start speaking one another’s love language, the things they do for each other become more intentional and also more meaningful. Part of this has to do with the fact that they are saying “I love you” in ways that make sense to their partner. When they do that, their partners feel content and happy.

Ngôn ngữ tình yêu trong đời sống thường nhật. Love Languages in Everyday Life

Theo Chapman, ngôn ngữ tình yêu cũng áp dụng cho các mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, đồng nghiệp, thậm chí là bạn bè. Ví dụ, con bạn có thể dùng “Lời nói yêu thương” là ngôn ngữ tình yêu chính, và vì vậy, chúng sẽ thích nghe bạn nói lời khen ngợi, hoặc “Mẹ yêu con”. Một người đồng nghiệp có thể cảm thấy được trân trọng theo một cách nhất định nào đó.

According to Chapman, love languages also apply to relationships between parents and children, co-workers, and even friends. For example, your child may have words of affirmation as their primary love language, and so they’d like to hear verbal praise or, “I love you.” A co-worker may feel more appreciated in one way over another.

Ngôn ngữ tình yêu của bạn cũng đôi lúc có thể thay đổi. Ví dụ, nếu bạn có một ngày làm việc tồi tệ, thì bạn có thể thích được nửa kia ôm hơn là nói lời khích lệ.

Your love language can also change occasionally. For instance, if you had a bad day at work, you may prefer a hug from your partner rather than an encouraging word.2

Chìa khóa ở đây là giao tiếp thường xuyên và hỏi xem nửa kia cần gì để có thể tìm cách giữ lửa tình yêu. Sau đó, đưa nó vào thực tiễn.

The key is to regularly communicate and ask what your partner needs to keep their love tank full. Then, put this into practice.

Phê bình dành cho Học Thuyết về Ngôn ngữ tình yêu. Criticisms of the Love Language Theory

Mặc dù ngôn ngữ tình yêu giúp nhiều người học được cách giao tiếp tốt hơn với bạn đời của mình, nhưng vẫn còn những hạn chế trong bản thân học thuyết và cách mọi người áp dụng nó vào các mối quan hệ.

Though love languages help many people learn how to communicate better with their partners, there are limitations to the theory and how people apply it to their relationships.

Nhiều người ứng dụng sai. Many People Misuse the Languages

Một số người hơi tỏ ra hơn thua trong việc sử dụng ngôn ngữ tình yêu, điều này thực sự có thể gây căng thẳng cho một mối quan hệ. Ví dụ, các bên bắt đầu theo dõi tất cả những lần mình sử dụng ngôn ngữ tình yêu của đối phương và so sánh nó với số lần mà đối phương sử dụng ngôn ngữ tình yêu của bản thân.

Some people get a bit competitive about using love languages, which can actually add strain to a relationship. For instance, partners might start keeping track of all the times they use their partner’s love language and compare it to how many times their partner used theirs.

Mặc dù ngôn ngữ tình yêu có thể là một cách giúp khơi gợi giao tiếp và sự yêu thương, nhưng chúng không nên bị sử dụng làm trò chơi hoặc một vũ khí chống lại nửa kia. Một số người vẫn có thể dùng ngôn ngữ của riêng mình (thay vì của người kia) để thể hiện sự quan tâm – và điều đó hoàn toàn không sao cả.

While love languages can be a way to open up communication and compassion, they shouldn’t be used as a game or a weapon against your partner. Some people may continue to use their own language (instead of their partner’s) to show that they careand that’s OK.

Ở đây, bạn hoàn toàn có thể vẫn duy trì mối quan hệ với bất kỳ ai dù người đó không có chung ngôn ngữ tình yêu với bạn. Tuy nhiên, hãy cố gắng thấu hiểu và cởi mở; bạn có thể nhận ra và trân trọng hành động của người kia ngay cả khi họ không hoàn toàn hợp với ngôn ngữ tình yêu của bạn.

The idea isn’t that you can’t be in a relationship with anyone who doesn’t share your love language. Instead, try to be understanding and open; you can recognize and appreciate your partner’s actions even if they don’t perfectly match with your own language.3

Ngôn ngữ tình yêu không sửa chữa những vấn đề khác trong mối quan hệ. They Don’t Fix Other Relationship Problems

Năm ngôn ngữ tình yêu không sửa chữa được tất cả những vấn đề trong mối quan hệ của bạn. Chúng đơn giản chỉ là một công cụ trong nhiều công cụ bạn có thể sử dụng để hỗ trợ giao tiếp với người kia.

The five love languages won’t fix all of your relationship issues; they are simply one tool of many you can use to help communicate with your partner.

Nghiên cứu chỉ ra rằng các cặp đôi sử dụng ngôn ngữ tình yêu của nửa kia cảm thấy hạnh phúc nhất với mối quan hệ khi họ sử dụng cả những công cụ giúp tự điều tiết bản thân để kiểm soát cảm xúc của chính họ. Mặc dù ngôn ngữ tình yêu là một công cụ, nhưng việc chịu trách nhiệm về những cảm xúc của bản thân và những thay đổi trong hành vi mới góp phần lớn nhất vào mức độ hạnh phúc chung của mối quan hệ.

Research shows that couples who use each other’s love languages feel the happiest within their relationships when they also usedself-regulation tools to handle their own emotions.4 While the love languages were a tool, the couples’ accountability for their emotions and behavioral changes contributed the most to their overall happiness.

Ngôn ngữ tình yêu của bạn cũng có thể thay đổi – điều quan trọng là bạn cần chấp nhận và biết trước rằng ngôn ngữ tình yêu của bạn và người kia có thể thay đổi theo thời gian, đặc biệt là trong những thời điểm căng thẳng hoặc thay đổi lớn trong cuộc sống như có con.

Your love language can change as wellit’s important to accept and expect that you and your partner’s love languages may change over time, especially during life stressors or major changes like having children.3

Ngôn ngữ tình yêu có thể đưa đến áp lực cho đôi bên. They May Lead to Pressure on Partners

Nhiều người hay nói về ngôn ngữ tình yêu khi họ sử dụng nó trong một mối quan hệ cam kết rõ ràng hoặc hôn nhân. Bạn cần nhớ rằng việc khám phá và hiểu rõ ngôn ngữ tình yêu của chính bạn là một công cụ giúp bạn thực hành yêu thương bản thân.

Many people talk about love languages as they’re used within committed relationships or marriage. It’s important to remember that learning and understanding your own love language is an important tool for you to practice self-love.

Bạn nên tránh đặt quá nhiều áp lực lên nửa kia vì lúc nào cũng phải để ý để nói ngôn ngữ tình yêu của bạn.

You want to avoid putting too much pressure on your partner to consistently express your love language to you.

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng chướng ngại lớn nhất cho các cặp đôi nào có sử dụng ngôn ngữ tình yêu của đối phương, thường là, người tiếp nhận thậm chí còn không nhận ra người kia đang cố gắng nói thứ ngôn ngữ tình yêu của mình. Vậy nên việc quan trọng ở đây là người tiếp nhận nhận ra nỗ lực của đối phương, ngay cả khi chúng không đáp ứng đúng như những gì mình kỳ vọng.

One study found that the biggest obstacle for couples who were using each other’s love languages was that, oftentimes, the recipient didn’t even recognize that their partner was trying to use their love language.3 So it’s crucial that the recipient recognizes their partner’s efforts, even if they don’t exactly meet expectations.

Ngôn ngữ tình yêu ủng hộ cho Định chuẩn hóa dị tính. They Perpetuate Heteronormativity

Nguồn: Wallpapers.com

Mô hình ban đầu của Chapman tập trung vào các cặp đôi dị tính ngay cả khi bản thân học thuyết có thể áp dụng với bất kỳ mối quan hệ nào bất kể xu hướng tính dục. Nếu bạn đọc cuốn “Năm ngôn ngữ tình yêu” và bạn không đang ở trong một mối quan hệ dị tính hoặc bạn không có xu hướng yêu dị tính, thì khả năng là bạn sẽ cảm thấy hơi lạc lõng với nội dung học thuyết.

Chapman’s original model focuses on heterosexual couples even though the theory can apply to any partnership regardless of their sexual orientation.3 If you’re reading “The 5 Love Languages” and you aren’t in a heterosexual relationship or you aren’t heteronormative, it might feel frustrating to be excluded from the text.

Kết luận. Final thoughts

Một khi bạn và nửa kia biết được ngôn ngữ tình yêu của nhau, cả hai đều nhận được lợi ích. Nói bằng ngôn ngữ tình yêu của nửa kia có thể cần thêm nỗ lực và chủ tâm, đặc biệt là khi ngôn ngữ này khác với ngôn ngữ của bạn. Hãy nhớ, mối quan hệ lành mạnh không tự nhiên mà sinh ra, chúng được xây dựng bằng nỗ lực và sự chú tâm.

Once you and your partner know each other’s love language, you both can benefit. Speaking your partner’s love language may take a little bit of effort and intention, especially if it is different from yours. Remember, healthy relationships aren’t born, they’re developed through attention and effort.

Tin tốt ở đây là bạn có thể tăng cường mối quan hệ của mình bằng cách tìm hiểu ngôn ngữ tình yêu của đối phương và thực hành nó. Và, nếu cả hai bạn đều cam kết yêu thương người kia theo ngôn ngữ mà cả hai có thể hiểu, thì bạn sẽ thấy bản thân mình không chỉ sâu sắc hơn trong tình yêu và còn trong cả một mối quan hệ hạnh phúc và trọn vẹn.

The good news is that you can enhance your relationship by learning your partner’s love language and putting it into practice. And, if you both are committed to loving one another in the ways that speak to you both, you will find yourself not only deeper in love, but also in a happy and fulfilling relationship.

Các câu hỏi thường gặp. Frequently Asked Questions

Ngôn ngữ tình yêu ở trẻ là gì? What are the love languages of children?

Năm 1997, Gary Chapman đã viết một cuốn sách cùng với BS. Ross Campbell, về quá trình áp dụng năm ngôn ngữ tình yêu đối với trẻ em. Trong đó, ông mô tả những cách thức quan sát ngôn ngữ tình yêu nào có thể xuất hiện ở trẻ. Ngoài ra cũng có một bảng hỏi mà cha mẹ có thể đại diện cho con mình trả lời. Tất cả đều có trên trang web File Love Languages.

In 1997, Gary Chapman wrote a book with Ross Campbell, MD, about how the five love languages can apply to children as well.5 In it, he describes methods of observing which love language your child may resonate with. There is also a quiz that a parent can take on behalf of their child. It is available on the Five Love Languages website.

Nguồn: DFWChild

Làm sao để biết được ngôn ngữ tình yêu của nửa kia? How can I tell my partner’s love language?

Cách dễ nhất để xác định ngôn ngữ tình yêu của đối phương là nói họ làm bảng hỏi. Bạn cũng có thể cân nhắc những điều họ hay yêu cầu hoặc hay làm nhất trong quá trình quen bạn. Họ có hay chu đáo tặng quà cho bạn? Hay nói rằng họ yêu bạn? Điều này có thể là một gợi ý thể hiện dạng ngôn ngữ tình yêu chính của họ.

The easiest way to determine your partner’s love language is to have them take the quiz. You could also consider what they ask for or do most in a relationship. Do they frequently bring you thoughtful gifts? Or tell you they love you? This could be a hint as to what their love language might be.

Tham khảo. Sources

Kardan-Souraki M, Hamzehgardeshi Z, Asadpour I, Mohammadpour RA, Khani S. A review of marital intimacy-enhancing interventions among married individuals. Glob J Health Sci. 2016;8(8):74-93. doi:10.5539/gjhs.v8n8p74

Hughes JL, Camden AA. Using Chapman’s five love languages theory to predict love and relationship satisfaction. PsiChiJournal. 2020;25(3):234-244. doi:10.24839/2325-7342.jn25.3.234

Bunt S, Hazelwood ZJ. Walking the walk, talking the talk: Love languages, self-regulation, and relationship satisfaction. Pers Relationship. 2017;24(2):280-290. doi:10.1111/pere.12182

Campbell R, Chapman G. The 5 Love Languages of Children: The Secret to Loving Children Effectively. Moody Publishers.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/can-the-five-love-languages-help-your-relationship-4783538

Như Trang

Advertisement