Thuyết Adler là một phương thức tiếp cận toàn diện trong tâm lý học, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vượt qua cảm giác thấp kém của bản thân và thu lại cảm giác thuộc về nhằm đạt được thành công và hạnh phúc.

Adlerian theory is a holistic approach to psychology that emphasizes the importance of overcoming feelings of inferiority and gaining a sense of belonging in order to achieve success and happiness.

Nguồn: lsaglobal.com

Học thuyết này cũng tập trung vào vai trò lớn của các tương tác xã hội và sự gắn kết vào cộng đồng để thúc đẩy phát triển bản thân.

This theory also focuses on the importance of social interactions and community involvement in order to promote individual growth.1

Phương thức trị liệu này dựa trên các học thuyết của Alfred Adler, một bác sĩ tâm thần người Áo và người đã từng là đồng nghiệp của nhà phân tâm học Sigmund Freud. Mặc dù đã từng là một thành viên trong nhóm phân tâm học của Freud, nhưng Adler sau cùng vẫn tách khỏi Freud để xây dựng học thuyết của riêng mình trong tâm lý học, cái ông gọi là Tâm lý học cá nhân.

This approach to therapy is based on the theories of Alfred Adler, an Austrian psychiatrist and one-time colleague of the psychoanalyst Sigmund Freud. While once part of Freud’s psychoanalytic circle, Adler eventually parted from Freud to establish his own theory of psychology, which he referred to as individual psychology.2

Alfred Adler. Nguồn: ThoughtCo

Phương pháp này nhấn mạnh nhu cầu được kết nối, thuộc về và mong muốn vượt qua cảm giác thấp kém ở mỗi người.

His approach emphasized each individual’s need for connection, belonging, and striving to overcome feelings of inferiority.

Học thuyết Adler cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu được sự ảnh hưởng của bối cảnh xã hội lên từng cá nhân. Hướng tiếp cận này cho rằng con người ta bị tác động bởi nhu cầu cảm thấy mình quan trọng và rằng mình có nơi thuộc về.

Adler’s theory also stressed the importance of understanding how individuals are influenced by their social context. This approach suggests that people are driven by a need to feel that they are significant and that they belong.

Bài viết này sẽ thảo luận quá trình vận hành, cách áp dụng và lợi ích của học thuyết Adler. Ngoài ra cũng đề cập một số điều bạn nên cân nhắc nếu muốn thử hình thức trị liệu này.

This article discusses how Adlerian theory works, how it is used, and its benefits. It also covers some of the things you should consider if you want to try this type of therapy.

Các kỹ thuật. Techniques of Adlerian Theory

Trị liệu Adler mang tính tính cực, nhân văn và tích hợp có thể được điều chỉnh tùy theo nhu cầu cụ thể của từng người. Một trong những nguyên lý chính của thuyết Adler là, hành vi con người luôn có mục tiêu.

Adlerian therapy is positive, humanistic, and integrative that can be adapted for the specific needs of the individual. One of the main principles of Adlerian theory is that human behavior is goal-oriented.

Khách hàng tham gia trị liệu sẽ làm việc với một trị liệu viên nhằm hiểu rõ hơn vấn đề và hành vi của mình. Một khi họ hiểu rõ bản thân hơn, họ có thể tiếp tục học những kỹ năng và hành vi mới giúp họ vượt qua các vấn đề này.

People who are experiencing problems work with a therapist to gain insights into their problems and behaviors. Once they have developed a deeper understanding of themselves, people can then work on learning new skills and behaviors that will help them overcome these problems.

Thuyết Adler đặt trọng tâm vào những kỹ thuật có thể thúc đẩy phát triển bản thân và gia tăng sức bật tinh thần. Một số kỹ thuật chính được sử dụng trong dạng trị liệu này:

Adlerian theory emphasizes techniques that promote growth and resilience. Some key techniques that are used in this type of therapy include:

– Mang đến sự khích lệ: Trị liệu viên thể hiện sự quan tâm, chăm sóc dành cho khách hàng bằng cách lắng nghe và thể hiện sự thấu cảm. Giúp khách hàng học cách nhận ra những thế mạnh của bản thân và gặt hái sự tự tin vào năng lực thành công của mình.

Providing encouragement: Therapists show that they care for clients by listening and showing empathy. This also involves helping people learn how to recognize their own strengths and gain confidence in their ability to succeed.

– Tạo ra những mong đợi: Trị liệu viên có thể yêu cầu khách hàng nghĩ xem bản thân sẽ làm gì khi mình đã trở thành con người mình muốn trở thành. Điều này cho phép khách hàng mường tượng viễn cảnh thành công, vượt qua sự do dự thay đổi, và thiết lập niềm tin nơi khách hàng rằng họ sẽ thành công.

Creating expectations: Therapists may ask people to consider how they would act if they were already the person that they strive to be. This allows the client to visualize success, overcome resistance to change, and establish the expectation that the individual will succeed.

Nguồn: Pinterest

– Xem lại mục đích thực hiện hành vi: Khi khách hàng tìm hiểu về hành vi của bản thân, trị liệu viên sẽ yêu cầu họ tự chiêm nghiệm lại mục đích họ thực hiện những hành vi đó. Thường thì, việc hiểu được mục đích đằng sau một số hành vi không tốt có thể giúp khách hàng hình thành những chiến lược đối phó lành mạnh hơn.

Examining the purpose for behavior: As people explore their behaviors, a therapist might ask the client to reflect on the purpose of these behaviors. Often, understanding the purpose that some of these maladaptive behaviors serve can help people develop healthier coping strategies.

– Hồi tưởng ký ức: Nhớ lại những khoảnh khắc đã từng xảy ra có thể là một cách để hiểu rõ hơn quá trình những hành vi trong quá khứ góp phần hình thành vấn đề hiện tại. Sau khi rà soát lại các ký ức dạng này, trị liệu viên có thể tìm kiếm một số chủ đề trị liệu liên quan tiềm năng.

Examining memories: Looking at past moments can serve as a way to gain insight into past patterns of behavior that might contribute to current problems. After exploring several memories, therapists can look for certain themes that may emerge. 3

Adler cho rằng con người ta luôn cố thỏa mãn một số ham muốn nhất định và luôn cố đạt được những mục tiêu cụ thể. Quá trình đạt được những mục tiêu này có thể rất khác nhau ở mỗi người tùy vào tính cách và môi trường sống của họ.

Adlerian theory suggests that people are always trying to satisfy certain desires and reach specific goals. How those goals are reached can vary greatly from person to person depending on their personalities and environments.

Tổng kết. Recap

Trị liệu viên sử dụng liệu pháp Adler sẽ dùng nhiều kỹ thuật nhằm tìm hiểu kỹ hơn quá trình hành xử của khách hàng, từ đó giúp họ hiểu rõ bản thân hơn. Phân tích những dạng hành vi này có thể giúp khách hàng hiểu được những kiểu suy nghĩ và hành vi đang kìm giữ họ và tìm kiếm những hướng giải quyết mới và hiệu quả hơn.

Therapists who utilize Adlerian therapy use a variety of techniques to learn more about how people typically behave in order to help them gain insight. Analyzing these behaviors can help people understand patterns that might be holding them back and seek out newer, more effective solutions.

Các giai đoạn trong trị liệu Adler. Stages of Adlerian Therapy

Thuyết Adler thường được sử dụng trong tư vấn và tâm lý trị liệu. Sử dụng liệu pháp này, trị liệu viên giúp mọi người hiểu rõ hơn mục tiêu và động lực của bản thân. Một mục tiêu quan trọng của quá trình này là vượt qua cảm giác mình thấp kém để sống một cuộc sống hoàn thiện hơn. Quá trình này trải qua 4 giai đoạn:

Adlerian theory is often used in counseling and psychotherapy. Using this approach, therapists help people develop a better understanding of their goals and motivations. An important goal of this process is to overcome any feelings of inferiority in order to achieve a more fulfilling life. The process takes place over four stages:

– Tham gia. Engagement

Giai đoạn này tập trung vào thiết lập một liên minh trị liệu giữa trị liệu viên và khách hàng. Liên minh trị liệu là một mối quan hệ hợp tác hỗ trợ nhau giữa trị liệu viên và khách hàng. Bao gồm khả năng hòa hợp, giao tiếp, chia sẻ và làm việc cùng nhau.

This stage focuses on establishing a therapeutic alliance between the therapist and the individual in therapy. A therapeutic alliance is a cooperative, collaborative relationship between a therapist and a client. This involves the ability to get along, communicate, share, and work together.

Nghiên cứu chỉ ra rằng liên minh trị liệu này là một trong những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng lên đầu ra điều trị bằng tâm lý. Hiệp Hội Tâm Lý Học Hoa Kỳ (APA) kết luận liên minh trị liệu quan trọng hơn nhiều so với bản thân loại trị liệu được sử dụng.

Research suggests that this therapeutic alliance is one of the most important factors affecting the outcome of psychotherapy. An American Psychological Association (APA) task force concluded that the therapeutic alliance mattered more than the type of therapy itself.4

– Đánh giá. Assessment

Ở giai đoạn này, trị liệu viên nỗ lực tìm hiểu kỹ hơn khách hàng của mình. Bao gồm tìm hiểu tiền sử bệnh, những trải nghiệm quá khứ và sử dụng các thang đánh giá tâm lý. Thường họ sẽ phải khám phá các ký ức, trò chuyện về đời sống gia đình và đi sâu vào những suy nghĩ của khách hàng về những sự kiện này.

At this stage, the therapist works to learn more about the individual in therapy. This includes taking a history, learning about past experiences, and using psychological assessments. This often includes exploring early memories, talking about family dynamics, and looking at how the individual thinks about these events.

Để tìm hiểu kỹ hơn những mục tiêu này, người thực hành trị liệu sẽ đưa ra các bài đánh giá làm công cụ để xác định mục tiêu nào bệnh nhân đang hướng đến và quá trình đạt được những mục tiêu đó.

To learn more about these goals, Adlerian therapists may administer assessments as a way of determining what goals a person is trying to achieve and how they normally go about reaching them.

Nguồn: NBC News

– Tìm hiểu. Insight

Giai đoạn này tập trung vào giúp khách hàng hiểu rõ hơn tình huống hiện tại và nắm rõ hơn hành vi của bản thân. Trị liệu viên sẽ hỗ trợ phiên giải các sự kiện và nêu ra một số dạng thức suy nghĩ/hành vi nhất định đang tồn tại. Trong khi đó, trị liệu viên có thể giúp quan sát, nhưng bản thân khách hàng tham gia điều trị phải hiểu rõ về bản thân, về những niềm tin và hành vi của mình.

This stage focuses on helping the individual learn more about their situation and gain insight into their own behavior. A therapist might offer interpretations of events and suggest that certain patterns may exist. While a therapist might make observations, it is essential for the person in treatment to gain a sense of personal insight into their own beliefs and behaviors.

Tái định hướng. Reorientation

Lúc này khi khách hàng đã hiểu rõ bản thân hơn, trị liệu viên sẽ cùng với họ xây dựng những thói quen, hành vi và kỹ năng mới giúp hỗ trợ phát triển bản thân trong thời gian sắp tới. Quá trình này có thể cần tới những chiến lược như tái chỉnh khung trải nghiệm cũ, đồng thời hình thành những dạng thức mới.

Now that the individual has acquired new insights, the therapist works with them to develop new habits, behaviors, and skills that will support their growth going forward. This process may involve strategies such as reframing old experiences while also developing new patterns.

Tổng kết. Recap

Trị liệu Adler có 4 giai đoạn tập trung vào: hình thành một mối quan hệ trị liệu, thu thập thông tin, tìm hiểu sâu và hình thành những kỹ năng mới.

Adlerian therapy occurs in four stages that focus on forming a therapeutic relationship, gathering information, gaining insight, and developing new skills.

Những bệnh lý có thể được can thiệp. What Adlerian Theory Can Help With

Nghiên cứu cho thấy trị liệu Adler có thể giúp điều trị nhiều bệnh lý tâm thần. Một số vấn đề có thể được can thiệp bằng liệu pháp này:

Research suggests that Adlerian therapy can be helpful for treating a number of mental health conditions. Some of the problems this type of therapy may be used to treat include:

– Vấn đề về năng lực thích ứng. Adjustment issues

– Lo âu. Anxiety

– Trầm cảm. Depression

– Rối loạn ăn uống. Eating disorders

– Rối loạn nhân cách. Personality disorders5

– Tâm thần phân liệt. Schizophrenia

– Vấn đề liên quan đến sử dụng chất. Substance abuse problems

Áp dụng trị liệu Adler có thể sẽ hiệu quả với người gặp các vấn đề liên quan đến lòng tự trọng thấp, cô đơn hoặc suy nghĩ tiêu cực. Bằng cách khẳng định bản thân và xây dựng lại những mối quan hệ xã hội, con người ta có thể gây dựng lại sự tự tin và sức mạnh giúp bản thân đạt được những mục tiêu và đưa ra những lựa chọn tốt.

Applying Adlerian theory to therapy can be helpful for people who are struggling with problems related to low self-esteem, loneliness, or negative thinking. By affirming the individual and rebuilding social relationships, people are able to gain confidence and empowerment that allows them to pursue their goals and make healthy choices.

Lợi ích của thuyết Adler. Benefits of Adlerian Theory

Tính hiệu quả của trị liệu dựa trên thuyết Adler được nhiều người công nhận vì nó nhận mạnh vào tầm quan trọng của cộng đồng và tương tác xã hội nhằm giúp thúc đẩy sự phát triển cá nhân.

People often find treatments based on Adlerian theory helpful because it emphasizes the importance of community involvement and social interactions in order to promote individual growth.

Vì đây là một hướng tiếp cận toàn diện nên khách hàng sẽ có nhận thức tốt hơn về những khía cạnh khác nhau của bản thân cũng như hiểu rõ hơn cách họ hòa nhập  với thế giới.

Because it is a holistic approach, people are able to gain a greater awareness of different aspects of themselves as well as a greater understanding of how they fit in within their social world.

Một lợi ích khác của trị liệu Adler là nó tránh biến khách hàng thành người bệnh. Thay vào đó, nó nhấn mạnh những trải nghiệm khó khăn và những thời điểm gây nản lòng trong cuộc sống, những thứ góp phần hình thành vấn đề tâm lý trong họ.

Another benefit of the Adlerian approach is that it avoids pathologizing people. Instead, it emphasizes how people can experience difficulties and discouragement during life, which then contributes to psychological problems.1

Tổng kết. Recap

Bằng cách xử lý cảm xúc cho rằng mình thấp kém, đóng vai trò quan trọng khiến con người ta mất kết nối với xã hội, liệu pháp Adler giúp khách hàng lấy lại được cảm quan về bản thân, thích ứng tốt hơn với thay đổi và tìm được những hỗ trợ cần thiết từ xã hội.

By addressing the feelings of inferiority that play a role in social disconnection, Adlerian therapy helps people regain their sense of self, adjust better to changes, and find the social support they need to thrive.

Tính hiệu quả. Effectiveness

Nghiên cứu cũng đưa ra bằng chứng ủng hộ quan điểm của Adler về tầm quan trọng của mối quan hệ trị liệu. Liên minh trị liệu đã được chứng minh là có ảnh hưởng lên kết quả điều trị trong nhiều nhóm bệnh lý, mô hình và bối cảnh trị liệu.

Studies have also supported Adler’s belief in the importance of the therapeutic relationship. The therapeutic alliance has been shown to affect treatment outcomes across a range of conditions, therapeutic modalities, and contexts.6

Một nghiên cứu phát hiện ra rằng các nhóm tư vấn can thiệp trong mô hình Adler giúp sinh viên đại học cảm thấy tự tin vào con người thật của mình hơn.

One study found that an Adlerian group counseling intervention was helpful for improving feelings of authenticity among university students.7

Nghiên cứu cũng cho rằng một số quan điểm chủ chốt của thuyết Adler là có cơ sở về sinh thần kinh. Ví dụ, một nghiên cứu phát hiện ra rằng cái gọi là hạnh phúc toàn vẹn, hay hạnh phúc xuất phát từ những điều có ý nghĩa, đều có liên quan đến tình trạng giảm viêm và biểu hiện di truyền khỏe mạnh.

Research also suggests that there is neurobiological support for some of Adler’s key ideas.8 For example, one study found that eudemonia, or happiness rooted in meaningfulness, is linked to decreased inflammation and healthier genetic expression.

Nói cách khác, cảm thấy kết nối hơn với xã hội xuất phát từ thái độ quan tâm người khác, gắn kết với cộng đồng và cảm thấy mình sống có mục đích đều có liên đới với tình trạng sức khỏe thể chất và tinh thần được cải thiện.

In other words, a greater sense of social connectedness rooted in caring for others, connecting with the community, and finding a sense of purpose is linked to improved mental health and well-being.9

Nguồn: Twitter

Những điều cần cân nhắc. Things to Consider

Mặc dù phương pháp này có thể hiệu quả với nhiều người nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó là lựa chọn tốt nhất cho tất cả mọi người. Vì học thuyết Adler tập trung vào quá trình những ký ức trước đây định hình vấn đề hiện tại, nên việc khám phá và đối mặt với những ký ức trước đây có thể đôi lúc khá khó chịu và khiến chủ thể đau khổ. Đây có thể là một vấn đề khá nan giải với một số người, vậy nên điều quan trọng cần cân nhắc ở đây là xem xem liệu bạn có thực sự muốn và sẵn sàng thực hiện một chuyến “lặn sâu” vào quá khứ của mình hay không.

While the Adlerian approach can be helpful for many people, that doesn’t mean that it is the best choice for everyone. Because Adlerian theory focuses on how early memories shape current problems, it involves exploring and confronting memories that can sometimes be painful or upsetting. This can be difficult for some people, so it is important to consider whether you are ready and willing to do a deep dive into your past.

Một điều quan trọng khác bạn cần nhớ, đó là phải mở lòng với thay đổi thì mới thành công được. Để vượt qua những vấn đề mình gặp phải, bạn phải sẵn lòng đánh giá một cách công tâm về vai trò của những hành vi hiện tại khiến bạn không thể đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, chỉ xác định được chúng thôi là không đủ. Bạn phải sẵn sàng chủ động thay đổi những dạng hành vi này.

It is also important to remember that being open to change is essential for success. In order to overcome problems, you have to be willing to critically assess how your current behaviors are playing a role in keeping you from reaching your goals. Just identifying them isn’t enough, however. You have to be ready to actively work to change those behavior patterns.

Làm sao để bắt đầu? How to Get Started

Nếu bạn quan tâm đến liệu pháp tâm lý này, hãy bắt đầu tìm kiếm một người chuyên gia đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong liệu pháp Adler. Bạn cũng có thể hỏi thăm bác sĩ hoặc một chuyên gia y tế để được chuyển gửi đến trị liệu viên phù hợp.

If you are interested in this approach to psychotherapy, start by looking for a mental health professional who has training and experience with Adlerian theory. You might also ask a doctor or healthcare provider for a referral to a therapist in your area.

Dành thời gian trao đổi với trị liệu viên trước khi quyết định tham gia. Hãy nhớ rằng thuyết Adler quan niệm rằng liên minh trị liệu là tối quan trọng cho thành công điều trị, vậy nên hãy chắc chắn rằng bạn cảm thấy thoải mái và an toàn khi làm việc với trị liệu viên đã chọn.

Spend some time talking to a therapist before you decide if it is the right fit for you. Remember that Adlerian theory suggests that the therapeutic alliance is critical for success, so make sure that you feel comfortable and safe working with your therapist.

Ngay cả khi bạn không cố tình tìm hiểu về liệu pháp này thì khả năng cao là hình thức điều trị hiện tại của bạn cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi thuyết Adler. Những ý tưởng của Adler đã đang gây ảnh hưởng lên nhiều dạng trị liệu khác bao gồm trị liệu nói chung, liệu pháp hành vi và cảm xúc hợp lý, trị liệu chiến lược, trị liệu gia đình và trị liệu tập trung vào chủ thể.

Even if you don’t specifically seek out this type of therapy, chances are your treatment may have been influenced by Adlerian theory. Adler’s ideas had an influence on other types of therapy including existential therapy, rational emotive behavior therapy, logotherapy, strategic therapy, family therapy, and person-centered therapy.2

Tham khảo. Sources

McCluskey MC. Revitalizing Alfred Adler: an echo for equality. Clin Soc Work J. 2021;1-13. doi:10.1007/s10615-021-00793-0

Carlson J, Englar-Carlson M. Introduction. In: Adlerian Psychotherapy. American Psychological Association; 2017:3-9. doi:10.1037/0000014-001

Belangee S. Individual psychology: relevant techniques for today’s counselor. Counseling Today.

Norcross JC. Conclusions and Recommendations of the Interdivisional (APA Divisions 12 & 29) Task Force on Evidence-Based Therapy Relationships. Society for the Advancement of Psychotherapy.

Fassino S, Amianto F, Ferrero A. Brief Adlerian psychodynamic psychotherapy: theoretical issues and process indicators. Panminerva Med. 2008;50(2):165-75.

Stubbe DE. The therapeutic alliance: the fundamental element of psychotherapy. Focus (Am Psychiatr Publ). 2018;16(4):402-403. doi:10.1176/appi.focus.20180022

Ergüner-Tekinalp B. The effectiveness of Adlerian-based encouragement group counseling with college students in turkey. The Journal of Individual Psychology. 2017;73(1):54-69. doi:10.1353/jip.2017.0004

Miller R, Dillman Taylor D. Does Adlerian theory stand the test of time?: examining individual psychology from a neuroscience perspective. The Journal of Humanistic Counseling. 2016;55(2):111-128. doi:10.1002/johc.12028

Fredrickson BL, Grewen KM, Coffey KA, Algoe SB, Firestine AM, Arevalo JM, Ma J, Cole SW. A functional genomic perspective on human well-being. Proc Natl Acad Sci U S A. 2013;110(33):13684-9. doi:10.1073/pnas.1305419110

Nguồn: https://www.verywellmind.com/alderian-theory-definition-techniques-and-efficacy-5213796

Như Trang