Cái nào quan trọng hơn giúp tạo nên thành công trong cuộc sống – thông minh theo sách vở hay thông minh kiểu “đường phố”? Câu hỏi này là trọng tâm tranh luận quan trọng nhằm làm nổi bật tầm quan trọng của thông minh nhận thức (IQ) và thông minh cảm xúc (EQ). Cái gọi là “thông minh sách vở” cho rằng chính IQ là yếu tố thiết yếu giúp xác định mức độ thành công của một người trong cuộc sống. Những người ủng hộ cái gọi là “thông minh đường phố” lại cho rằng chính EQ mới là cái quan trọng hơn. Vậy, ai đúng?

What’s more important in determining life successbook smarts or street smarts? This question gets at the heart of an important debate contrasting the relative importance of cognitive intelligence (IQ) and emotional intelligence (EQ). Proponents of the so-called ‘book smarts’ might suggest that it is our IQ that plays the critical role in determining how well people fair in life. Those who advocate for the importance of what might be called ‘street smarts’ would instead suggest that EQ is even more important. So which is it?

brain-3017071_640.png
Nguồn: Dr. Prerna Kohli

 

Tìm hiểu cuộc tranh luận giữa IQ và EQ? Understanding the IQ vs. EQ Debate

Trong cuốn “Emotional Intelligence” xuất bản năm 1996, nhà văn – nhà tâm lý học Daniel Goleman cho rằng trong thực tế, EQ (hay gọi đầy đủ là chỉ số thông minh cảm xúc) quan trọng hơn IQ. Tại sao? Một số nhà tâm lý học tin rằng chỉ số đo lường trí thông minh chuẩn (tức điểm IQ) quá hẹp và không bao gồm hết sự rộng lớn của trí thông minh con người.

In his 1996 book Emotional Intelligence, author and psychologist Daniel Goleman suggested that EQ (or emotional intelligence quotient) might actually be more important than IQ. Why? Some psychologists believe that standard measures of intelligence (i.e. IQ scores) are too narrow and do not encompass the full range of human intelligence.

Ví dụ, nhà tâm lý học Howard Gardner cho rằng trí thông minh không chỉ đơn giản là một năng lực chung chung đơn lẻ. Thay vào đó, ông cho rằng có nhiều loại trí thông minh khác nhau và mỗi người có thể có thế mạnh trong một số các lĩnh vực này.

The psychologist Howard Gardner, for example, has suggested that intelligence is not simply a single general ability. Instead, he suggests that there are actually multiple intelligences and that people may have strengths in a number of these areas.

Thay vì tập trung vào một dạng trí thông minh chung chung, đơn lẻ, thường được gọi là yếu tố g thì một vài chuyên gia tin rằng khả năng hiểu và thể hiện được cảm xúc có thể đóng một vai trò tương đương, nếu không muốn nói là quan trọng hơn trong cuộc sống mỗi người.

Instead of focusing on a single, general intelligence, usually referred to as the g factor, some experts believe that the ability to understand and express emotions can play an equal if not even more important role in how people fare in life.

Đâu là điểm khác biệt giữa IQ và EQ? What’s the Difference Between IQ and EQ?

Is-EQ-the-new-IQ.jpg
Nguồn: Today’s Parent

IQ và EQ được đo lường và kiểm tra như thế nào? Hãy bắt đầu đi vào định nghĩa của hai khái niệm này để hiểu được ý nghĩa và sự khác biệt giữa chúng. IQ, hay chỉ số thông minh, là một chỉ số rút ra từ một bài kiểm tra trí thông minh tiêu chuẩn. Trong bài kiểm tra IQ nguyên bản, điểm được tính bằng cách chia số tuổi trí lực của người được kiểm tra cho số tuổi thời gian và rồi nhân số đó với 100. Vậy một đứa trẻ có tuổi trí lực là 15 và tuổi thời gian là 10 sẽ có điểm số IQ là 150. Ngày nay, điểm từ hầu hết các bài kiểm tra IQ đều được tính bằng cách so sánh điểm của người kiểm tra với những người khác trong cùng nhóm tuổi.

How are IQ and EQ measured and tested? Let’s start by defining the two terms in order to understand what they mean and how they differ. IQ, or intelligence quotient, is a number derived from a standardized intelligence test. On the original IQ tests, scores were calculated by dividing the individual’s mental age by his or her chronological age and then multiplying that number by 100. So a child with a mental age of 15 and a chronological age of 10 would have an IQ of 150. Today, scores on most IQ tests are calculated by comparing the test taker’s score to the scores of other people in the same age group.

IQ thể hiện các khả năng bao gồm: IQ represents abilities such as:

– Xử lý thị giác và không gian. Visual and spatial processing

– Kiến thức về thế giới. Knowledge of the world

– Dòng tư duy. Fluid reasoning

– Trí nhớ làm việc và trí nhớ ngắn hạn. Working memory and short-term memory

– Tư duy định lượng. Quantitative reasoning

emotional-intelligence-summary-1024x512.png
Nguồn: Thực tế mà nói chúng ta có hai dạng tâm trí, tâm trí tư duy và tâm trí cảm nhận. Nguồn: Four Minute Books

EQ, mặt khác, lại là một chỉ số đo lường mức độ thông minh về cảm xúc của một người. Chỉ số này thể hiện khả năng nhận thức, kiểm soát, đánh giá và thể hiện cảm xúc. Hai nhà nghiên cứu John Mayer và Peter Salovey cũng như nhà văn Daniel Goleman đã đổ dồn sự tập trung của mình vào trí thông minh cảm xúc, biến nó trở thành một chủ đề “hot” cả trong kinh doanh quản lý và giáo dục.

EQ, on the other hand, is a measure of a person’s level of emotional intelligence. This refers to a person’s ability to perceive, control, evaluate, and express emotions. Researchers such as John Mayer and Peter Salovey as well as writers like Daniel Goleman have helped shine a light on emotional intelligence, making it a hot topic in areas ranging from business management to education.

EQ tập trung các khả năng như: EQ is centered on abilities such as:

– Xác định cảm xúc. Identifying emotions

– Đánh giá cảm xúc của người khác. Evaluating how others feel

– Kiểm soát cảm xúc của chính bản thân. Controlling one’s own emotions

– Nhận ra được cảm xúc của người khác. Perceiving how others feel

– Sử dụng cảm xúc để hỗ trợ cho quá trình giao tiếp xã hội. Using emotions to facilitate social communication

– Kết nối với người khác. Relating to others

emotional-intelligence-01.png
Nguồn: Encore Corporate Training

Kể từ những năm 1990, trí thông minh cảm xúc đã bắt đầu chuyến hành trình của mình từ một khái niệm có phần tối nghĩa đến một thuật ngữ được đông đảo mọi người công nhận. Ngày nay, bạn có thể tìm mua đồ chơi có ghi giúp tăng cường trí thông minh cảm xúc của trẻ hoặc cho trẻ tham gia các chương trình huấn luyện tập trung vào cảm xúc và tương tác xã hội, được thiết kế riêng để dạy cho trẻ các kỹ năng liên quan đến trí thông minh cảm xúc. Ở một số trường tại Hoa Kỳ, học tập về cảm xúc và tương tác xã hội thậm chí còn là cấu phần bắt buộc trong chương trình học.

Since the 1990s, emotional intelligence has made the journey from a semi-obscure concept found in academic journals to a popularly recognized term. Today, you can buy toys that claim to help boost a child’s emotional intelligence or enroll your kids in social and emotional learning (SEL) programs designed to teach emotional intelligence skills. In some schools in the United States, social and emotional learning is even a curriculum requirement.

Cái nào quan trọng hơn? So Which One Is More Important?

istockphoto-700495020-612x612.jpg
Nguồn: iStock

Đã từng có lúc, IQ được coi là chỉ số chính quyết định sự thành công. Người có điểm IQ cao được cho là kiểu gì cũng đạt được thành tựu và thành công lớn lao trong đời. Và các nhà nghiên cứu cũng tranh luận rằng liệu trí thông minh là sản phẩm của gen di truyền hay môi trường (cuộc tranh luận kinh điển về Bẩm sinh và Nuôi dưỡng.) Tuy nhiên, một số nhà phê bình bắt đầu nhận ra rằng có chỉ số thông minh cao chưa phải là nhân tố bảo đảm cho thành công, có lẽ phạm trù này là quá hẹp để bao hàm một phạm vi rộng lớn nhiều năng lực và tri thức của con người.

At one point in time, IQ was viewed as the primary determinant of success. People with high IQs were assumed to be destined for a life of accomplishment and achievement and researchers debated whether intelligence was the product of genes or the environment (the old nature versus nurture debate). However, some critics began to realize that not only was high intelligence no guarantee for success in life, it was also perhaps too narrow a concept to fully encompass the wide range of human abilities and knowledge.

IQ vẫn được xem là một nhân tố quan trọng quyết định thành công, đặc biệt là khi nói đến những thành tựu học vấn. Những người có IQ cao nói chung là thường học hành giỏi giang, thường kiếm được nhiều tiền hơn và có xu hướng mạnh khỏe hơn. Nhưng ngày nay, đông đảo chuyên gia đều nhận ra rằng nó không phải là kim chỉ nam quyết định thành công trong cuộc sống. Thay vào đó, nó mà một phần trong một chuỗi tác động phức tạp bao gồm trí thông minh cảm xúc và vô vàn các thứ khác.

IQ is still recognized as an important element of success, particularly when it comes to academic achievement. People with high IQs typically to do well in school, often earn more money, and tend to be healthier in general. But today experts recognize it is not the only determinate of life success. Instead, it is part of a complex array of influences that includes emotional intelligence among other things.

Khái niệm về trí thông minh cảm xúc đã có tác động mạnh mẽ lên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả trong kinh doanh. Nhiều công ty giờ đây đã bắt buộc nhân viên phải tham gia các khóa đào tạo về thông minh cảm xúc và sử dụng bài kiểm tra EQ làm một phần trong quá trình tuyển dụng. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người có tiềm năng lãnh đạo mạnh mẽ thường thông minh hơn về cảm xúc, và rằng EQ cao là một phẩm chất quan trọng mà những nhà lãnh đạo kinh doanh và quản lý phải có.

The concept of emotional intelligence has had a strong impact in a number of areas, including the business world. Many companies now mandate emotional intelligence training and utilize EQ tests as part of the hiring process. Research has found that individuals with strong leadership potential also tend to be more emotionally intelligent, suggesting that a high EQ is an important quality for business leaders and managers to have.

Ví dụ, một công ty bảo hiểm phát hiện ra rằng EQ có thể đóng một vai trò sống còn trong thành công bán hàng. Những nhân viên bán hàng có thứ hạng thông minh cảm xúc thấp, trong các khía cạnh như sự thấu cảm, sáng kiến, và sự tự tin, bán được những hợp đồng có trị giá bảo hiểm ở mức $54,000. So với nhóm đó thì những người có thứ hạng chỉ số EQ cao bán được các hợp đồng có trị giá trung bình khoảng $114,000.

For example, one insurance company discovered that EQ could play a vital role in sales success. Sales agents who ranked lower on emotional intelligence abilities such as empathy, initiative, and self-confidence were found to sell policies with an average premium of $54,000. For comparison, those agents who ranked highly on measures of EQ sold policies worth an average of $114,000.

Năng lực cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng lên những lựa chọn mua sắm của khách hàng. Nhà tâm lý học đã từng đoạt giải Nobel Daniel Kahnman đã phát hiện ra rằng con người ta thà giao dịch với người họ tin tưởng và yêu thích hơn là người họ không tin và thích, thậm chí ngay cả khi phải trả một cái giá cao hơn cho một sản phẩm cấp thấp hơn.

Emotional abilities can also influence the choices that consumer make when confronted with buying decisions. Nobel-prize winning psychologist Daniel Kahneman has found that people would rather deal with a person that they trust and like rather than someone they do not, even if that means paying more for an inferior product.

emotional-intelligence.001.jpeg
Nguồn: Lifehack

Thông minh cảm xúc có thể học tập được? Can You Learn Emotional Intelligence?

Có lẽ bạn đang tự hỏi nếu trí thông minh cảm xúc quan trọng như vậy thì liệu ta có thể học để củng cố nó được không? Theo một nghiên cứu phân tích gộp tập trung vào kết quả của các chương trình học tập về cảm xúc và tương tác xã hội, câu trả lời chắc chắn là “có”. Nghiên cứu phát hiện ra xấp xỉ 50% trẻ tham gia vào các chương trình đào tạo cảm xúc và tương tác xã hội có điểm thành tích tốt hơn và gần 40% cho thấy điểm trung bình được cải thiện. Những chương trình này có có liên quan đến tỷ lệ bị đuổi học thấp, tỷ lệ có mặt gia tăng và giảm thiểu các vấn đề về vi phạm kỷ luật.

So you might be wondering if emotional intelligence is so important, can it be taught or strengthened? According to one meta-analysis that looked at the results of social and emotional learning programs, the answer to that question is an unequivocal yes. The study found that approximately 50 percent of kids enrolled in SEL programs had better achievement scores and almost 40 percent showed improved grade-point-averages. These programs were also linked to lowered suspension rates, increased school attendance, and reduced disciplinary problems.

Một số chiến lược dạy trí thông minh cảm xúc bao gồm giáo dục tính cách, các hành vi mẫu tích cực, khuyến khích con người ta nghĩ về cảm xúc của người khác và tìm cách để thấu cảm hơn với mọi người.

Some strategies for teaching emotional intelligence include offering character education, modeling positive behaviors, encouraging people to think about how others are feeling, and finding ways to be more empathetic toward others.

the-higher-the-iq-the-lower-the-eq-the-more-intelligent-you.jpg
“IQ càng cao thì EQ càng thấp.” Bạn càng thông minh thì khả năng tương tác của bạn với mọi người bằng cảm xúc càng giảm xuống. Nguồn: IdleHearts

Kết luận. Final thoughts.

Thành công trong cuộc sống là kết quả của rất nhiều yếu tố. Cả IQ và EQ chắc chắn đều gây ảnh hưởng lên thành công chung, cũng như từng khía cạnh của cuộc sống như sức khỏe, hạnh phúc và tình trạng khỏe mạnh về thể chất và tinh thần. Thay vì tập trung quá nhiều vào yếu tố nào có ảnh hưởng lớn hơn thì ta nên học cách trau dồi kỹ năng của mình trong nhiều lĩnh vực, chính điều đó sẽ mang lại lợi ích lớn lao nhất.

Life success is a result of many factors. Both IQ and EQ undoubtedly play roles in influencing your overall success, as well as things such as health, wellness, and happiness. Rather than focusing on which factors might have a more dominant influence, the greatest benefit may lie in learning to improve skills in multiple areas.

Ngoài việc tăng cường một số năng lực nhận thức nhất định như trí nhớ và sự tập trung tinh thần, bạn cũng có thể học những kỹ năng quản lý cảm xúc và tương tác xã hội mới, những kỹ năng này sẽ cực kỳ hữu ích cho bạn trong nhiều lĩnh vực của đời sống.

In addition to strengthening certain cognitive abilities such as your memory and mental focus, you can also acquire new social and emotional skills that will serve you well in many different areas of your life.

IQvsEQ.jpeg
Nguồn: proMANAGEMENT

Tham khảo. View Article Sources

Goleman, D. Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. New York: Random House; 2012.

Goleman, D. Working With Emotional Intelligence. New York: Random House; 2011.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/iq-or-eq-which-one-is-more-important-2795287

Như Trang.