Tâm lý học nghề nghiệp – tổ chức (NN-TC) là một nhánh của tâm lý học, là ngành học áp dụng những học thuyết và nguyên tắc tâm lý học vào các cơ quan tổ chức. Cụm từ này hay được gọi tắt theo tiếng anh là I-O psychology và tập trung vào gia tăng hiệu suất công việc và cải thiện những vấn đề như sức khỏe thể chất và tinh thần của nhân viên. Những nhà tâm lý học NN-TC sẽ thực hiện khá nhiều công việc khác nhau, bao gồm nghiên cứu thái độ và hành vi của đội ngũ nhân viên, thực hiện các bài đánh giá công ty, và đào tạo kỹ năng lãnh đạo. Mục tiêu chung của ngành này là nghiên cứu và tìm hiểu hành vi con người tại nơi làm việc.

Industrial-organizational psychology is the branch of psychology that applies psychological theories and principles to organizations. Often referred to as I-O psychology, this field focuses on increasing workplace productivity and related issues such as the physical and mental well-being of employees. Industrial-organizational psychologists perform a wide variety of tasks, including studying worker attitudes and behavior, evaluating companies, and conducting leadership training. The overall goal of this field is to study and understand human behavior in the workplace.

I-O-Psychology-.png
Nguồn: Psych Learning Curve

Hai khía cạnh của tâm lý học NN-TC. The Two Sides of I-O Psychology

Bạn có thể nghĩ về tâm lý học CN-TC theo hai khía cạnh lớn. Đầu tiên, là khía cạnh nghề nghiệp, tức là tìm hiểu cách làm thế nào để kết nối các cá nhân vào từng vai trò công việc cụ thể một cách phù hợp nhất. Phân khúc này của tâm lý học NN-TC đôi khi cũng được gọi là Tâm lý học nhân sự.

You can think of industrial-organizational psychology as having two major sides. First, there is the industrial side, which involves looking at how to best match individuals to specific job roles. This segment of I-O psychology is also sometimes referred to as personnel psychology.

Những người làm việc trong lĩnh vực này có thể đánh giá những đặc điểm tính cách của nhân viên, sau đó kết nối từng cá nhân với những công việc mà những người này có khả năng thực hiện tốt. Các chức năng khác của nhóm ngành này bao gồm đào tạo nhân viên, phát triển các bộ tiêu chuẩn hiệu suất nghề nghiệp, và đo lường hiệu suất công việc.

People who work in this area might assess employee characteristics and then match these individuals to jobs in which they are likely to perform well. Other functions that fall on the industrial side of I-O psychology include training employees, developing job performance standards, and measuring job performance.

industrial-psychology-1-638.jpg
Nguồn: SlideShare

Khía cạnh tổ chức của ngành này tập trung hơn vào đi sâu tìm hiểu sự ảnh hưởng của tổ chức lên hành vi của cá nhân. Các cơ cấu tổ chức, quy chuẩn xã hội, phong cách quản lý, và mong đợi cho từng vai trò công việc là tất cả những yếu tố có thể ảnh hưởng lên cách con người ta cư xử trong một tổ chức.

The organizational side of psychology is more focused on understanding how organizations affect individual behavior. Organizational structures, social norms, management styles, and role expectations are all factors that can influence how people behave within an organization.

Hiểu được những yếu tố này, các nhà tâm lý học NN-TC hy vọng có thể cải thiện được hiệu suất và sức khỏe của từng cá nhân, đồng thời vẫn đảm bảo lợi ích mang lại cho tổ chức nói chung.

By understanding such factors, I-O psychologists hope to improve individual performance and health while at the same time benefiting the organization as a whole.

layoff.jpg
Nguồn: Workplace Psychology

Điểm khác biệt của ngành học này? How Is It Different?

Mặc dù tâm lý học NN-TC là một ngành ứng dụng, nhưng nghiên cứu lý thuyết cơ bản vẫn hết sức cần thiết. Có gốc rễ từ tâm lý học thực nghiệm, tâm lý học NN-TC có nhiều mảng khác nhau như tương tác con người-máy móc, tâm lý học nhân sự và các yếu tố về con người.

While industrial-organizational psychology is an applied field, basic theoretical research is also essential. With roots in experimental psychology, I-O psychology has a number of different sub-areas such as human-computer interaction, personnel psychology, and human factors.

Sáu mảng chính. Six Key Areas

Theo một cuốn sách có tên “Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology” của Muchinsky, hầu hết các nhà tâm lý học NN-TC sẽ làm việc ở một trong sáu mảng đề tài chính:

According to Muchinsky’s book, “Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology,” most industrial-organizational psychologists work in one of six major subject areas:

– Đào tạo và phát triển: Chuyên gia làm việc trong lĩnh vực này thường xác định dạng kỹ năng nào cần thiết để thực hiện những công việc cụ thể cũng như phát triển và đánh giá các chương trình đào tạo nhân viên.

Training and development: Professional in this area often determine what type of skills are necessary to perform specific jobs as well as develop and evaluate employee training programs.

– Chọn lựa nhân viên: Mảng này sẽ giúp phát triển các đánh giá chọn lựa nhân viên, như các bài kiểm tra sàng lọc để xác định ứng cử viên nào đủ tiêu chuẩn cho một vị trí cụ thể nào đó.

Employee selection: This area involves developing employee selection assessments, such as screening tests to determine if job applicants are qualified for a particular position.

– Công thái học: Lãnh vực công thái học này liên quan đến thiết kế các quy trình và thiết bị để tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu chấn thương.

Ergonomics: The field of ergonomics involves designing procedures and equipment designed to maximize performance and minimize injury.

– Quản lý hiệu suất: Các nhà tâm lý học NN-TC sẽ phát triển các bài đánh giá và các kỹ thuật xác định xem nhân viên có đang làm tốt công việc của họ hay không.

Performance management: I-O psychologists who work in this area develop assessments and techniques to determine if employees are doing their jobs well.

– Công việc cuộc sống: Mảng này tập trung vào cải thiện sự hài lòng của nhân viên và tối đa hóa hiệu suất của đội ngũ nhân sự. Các nhà tâm lý học NN-TC nhóm này sẽ nỗ lực tìm ra cách khiến công việc trở nên xứng đáng hơn hoặc thiết kế các chương trình cải thiện chất lượng cuộc sống tại nơi làm việc.

Work life: This area focuses on improving employee satisfaction and maximizing the productivity of the workforce. I-O psychologists in this area might work to find ways to make jobs more rewarding or design programs that improve the quality of life in the workplace.

– Phát triển tổ chức: Các nhà tâm lý học NN-TC làm trong mảng này sẽ giúp cải tiến tổ chức, thường là hỗ trợ tăng lợi nhuận, tái tạo sản phẩm, và cải thiện cơ cấu tổ chức.

Organizational development: I-O psychologists who work in this area help improve organizations, often through increasing profits, redesigning products, and improving the organizational structure.

events_orgpsych_ThinkstockPhotos-485617071_RE_smallerv2.jpg
Nguồn: Rider University

Những nhân vật quan trọng trong lịch sử phát triển ngành tâm lý NN-TC. Important People in IO Psychology History

Hugo Münsterberg

Frederick W. Taylor

Robert Yerkes

James McKeen Cattell

Elton Mayo

Kurt Lewin

Ai nên học tâm lý học NN-TC? Who Should Study Industrial-Organizational Psychology?

Sinh viên quan tâm đến các nguyên lý tâm lý ứng dụng trong bối cảnh đời sống thực tế nên cân nhắc chọn ngành này. Nếu bạn có mối quan tâm lớn về tâm lý học cũng như các bộ môn liên quan như thiết kế sản phẩm, máy tính, thống kê và kỹ sư, thì ngành học này khá lý tưởng cho bạn.

Students who are interested in applying psychological principles to real-world setting should consider industrial-organizational psychology. If you have a strong interest in psychology as well as related subjects such as product design, computers, statistics and engineering, this may be the ideal field for you.

Các chủ đề chính. Major Topics

– Thiết kế sản phẩm. Product design

– Kiểm tra đánh giá nhân viên. Employee testing

– Kỹ năng lãnh đạo. Leadership

– Tính đa dạng của nơi làm việc. Workplace diversity

– Hiệu suất công việc. Workplace performance

– Động lực cho nhân viên. Employee motivation

Các nghề nghiệp. Careers

Sự quan tâm dành cho tâm lý học NN-TC đang ngày càng gia tăng. Cục Thống Kê Lao Động Hoa Kỳ đã dự đoán ngành học này có thể là một trong những nhóm ngành nghề có tốc độ phát triển nhanh nhất, và lương thưởng cũng đã tăng hơn 10%/năm.

Interest in industrial-organizational psychology careers has grown. The U.S. Bureau of Labor Statistics predicted that I-O psychology would be one of the fastest-growing careers, and wages have been rising over 10 percent per year.

Theo thống kê từ Cục thống kê lao động, mức lương trung bình năm cho ngành tâm lý học NN-TC tháng 05/2016 là $104,570 (tất cả dữ liệu đều ghi nhận tại Hoa Kỳ – ND). 10% nhóm nhân sự nhận lương thấp nhất trong ngành này là $52,950 và nhóm 10% cao nhất có lương là $184,380 với mức lương trung bình năm là $82,760.

According to employment statistics from the Bureau of Labor Statistics, the mean annual wage for I-O psychologists as of May 2016 was $104,570. The bottom 10 percent of I-O psychologists earned around $52,950 and the top 10 percent earned an average of $184,380, with a median annual wage of $82,760

Cũng như các ngành khác, lương của ngành này cũng biến động tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau bao gồm địa lý, nền tảng học vấn, lĩnh vực công việc và số năm kinh nghiệm trong lĩnh vực. Người có bằng thạc sĩ hoặc tiến sỹ sẽ có mức lương trung bình năm cao hơn.

As with other specialty areas, wages vary depending upon a variety of factors including geographic location, educational background, the area of employment, and years of experience in the field. Individuals with a master’s or doctorate degree also command higher yearly salaries.

Nói chung, những người ở khu vực thành thị sẽ tìm được nhiều cơ hội nghề nghiệp cũng như mức lương cao hơn, mặc dù những lợi ích này thường đi kèm theo mức sống đắt đỏ hơn. Các bang tuyển nhiều nhân sự trong ngành này nhất là Virginia, Massachusetts, Pennsylvania, Missouri, và New Jersey. Nhân sự trong ngành này ở Virginia kiếm được trung bình $120,260/năm, trong khi đó ở Massachusetts thì con số này chỉ là $84,550/năm.

In general, those in large urban areas will find more employment opportunities as well as higher wages, although such benefits are often accompanied by a higher cost of living. States employing the most I-O psychologists include Virginia, Massachusetts, Pennsylvania, Missouri, and New Jersey. Professionals working in Virginia earned an average of $120,260, while those employed in Massachusetts earned an average of $84,550.

Cục Lao động Hoa Kỳ cũng báo cáo mức lương có sự biến động đáng kể tùy thuộc vào ngành nghề mà các nhà tâm lý học NN-TC làm việc. Mức lương trung bình năm cho các ngành như sau:

The U.S. Department of Labor reports that wages also vary considerably depending upon the industry in which industrial-organizational psychologists are employed. The mean annual wage for various industries is as follows:

– Dịch vụ nghiên cứu khoa học và phát triển. Scientific Research and Development Services: $123,290

– Dịch vụ cố vấn quản lý, kỹ thuật, khoa học. Management, Scientific, and Technical Consulting Services: $98,600

– Chính phủ: State Government: $78,340

– Các viện trường, cơ sở đào tạo chuyên nghiệp: Colleges, Universities, and Professional School: $67,250

* Tất cả dữ liệu ghi nhận tại Hoa Kỳ – ND.

hires_2_0.jpg
Nguồn: thegolfclub.info

Tham khảo. View Article Sources

Bureau of Labor Statistics. Industrial-Organizational Psychologists. Occupational Employment Statistics.

Hockenbury SE, Hockenbury DH. Discovering Psychology. New York: Worth Publishers; 2016.

Muchinsky PM. Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and Organizational Psychology. Summerfield (N.C.): Hypergraphic Press; 2009.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-is-industrial-organizational-psychology-2795302

Như Trang.