Rối loạn nhân cách ái kỷ (RLNCAK) là rối loạn thuộc nhóm rối loạn nhân cách. Theo cẩm nang các Số liệu Thống kê và Chẩn đoán các Rối loạn tâm thần – DSM5, RLNCAK gây ra sự suy sút nhân cách đáng kể, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các chức năng sống và gắn liền với một số các đặc tính bệnh lý trong nhân cách.

Narcissistic personality disorder (NPD) is one of several different types of personality disorders. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), which is used by many mental health professionals to diagnose this disorder, suggests that narcissistic personality disorder causes significant impairments in personality in terms of functioning and is accompanied by a number of pathological personality traits.

narcissism2
Nguồn: RPM Ministries

Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia (NIMH) cho biết có xấp xỉ 9.1 % người Mỹ trưởng thành mắc ít nhất một rối loạn nhân cách trong một năm. Các số liệu trước đây cũng cho biết có đến 6.2 % người Mỹ trưởng thành mắc chứng RLNCAK, tuy nhiên hiện tại con số này đã giảm hơn so với trước đây.

The National Institute of Mental Health suggests that the approximately 9.1 percent of U.S. adults experience at least one type of personality disorder during any given year. Older estimates had suggested that as many as 6.2 percent of American adults experienced NPD, yet more recent figures suggest that prevalence rates are actually lower than previously believed. 

Theo một số nghiên cứu gần đây, RLNCAK gây ảnh hưởng lên xấp xỉ 1% dân số trưởng thành tại Mỹ và thịnh hành hơn trong nam giới.

According to some current studies, narcissistic personality disorder is estimated to affect approximately 1 percent of the adult population in the United States and is more common among men than women.

RLNCAK được cho là ít phổ biến hơn các rối loạn nhân cách khác như Rối loạn nhân cách ranh giới, Rối loạn nhân cách chống đối xã hội, và Rối loạn nhân cách kịch tính.

Narcissistic personality disorder is thought to be less common than other personality disorders such as borderline personality disorder, antisocial personality disorder, and histrionic personality disorder.

Rối loạn nhân cách ái kỷ là gì? What is Narcissistic Personality Disorder?

RLNCAK là một nhóm các trải nghiệm và hành vi kéo dài bao gồm việc tự coi mình là trung tâm, thiếu lòng vị tha và đề cao quá mức tầm quan trọng của bản thân.

Narcissistic personality disorder is an enduring pattern of inner experience and behavior characterized by self-centeredness, lack of empathy, and an exaggerated sense of self-importance.

Cũng như các rối loạn nhân cách khác, rối loạn này là một dạng rối loạn hành vi kéo dài, liên tục ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều khía cạnh của đời sống bao gồm, các các mối tương tác xã hội, gia đình và công việc.

As with other personality disorders, this disorder is an enduring and persistent pattern of behavior that negatively impacts many different life areas including social, family, and work relationships.

Các triệu chứng. Symptoms of Narcissistic Personality Disorder

Ái kỷ là thuật ngữ được sử dụng phổ biến đề mô tả những người quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn quan tâm đến người khác.

Narcissism is a term commonly used to describe those who seem more concerned with themselves than with others.

Chúng ta cần phân biệt rõ những người có các đặc tính nhân cách ái kỷ và những người mắc rối loạn nhân cách ái kỷ. Ví dụ, các đặc tính ái kỷ có thể khá phổ biến trong suốt thời vị thành niên, nhưng điều này không có nghĩa là thanh thiếu niên sẽ phát triển các đặc tính này thành một rối loạn hoàn chỉnh.

It is important to distinguish between those who have narcissistic personality traits and those suffering from narcissistic personality disorder. For example, narcissistic traits may be common during adolescence, but this does not necessarily mean that the teenager will go on to develop the full disorder.

Một số triệu chứng có liên quan đến RLNCAK bao gồm: Some of the symptoms associated with NPD include:

­- Coi trọng quá mức khả năng của bản thân và những gì mình đạt được. An exaggerated sense of one’s own abilities and achievements

– Luôn có nhu cầu được người khác chú ý, công nhận và tán thưởng. A constant need for attention, affirmation and praise

– Luôn tin rằng bản thân mình là duy nhất hay đặc biệt và chỉ kết nối với những người cùng đẳng cấp và địa vị. A belief that he or she is unique or “special” and should only associate with other people of the same status

– Ảo tưởng kéo dài về việc đạt được thành công và sức mạnh. Persistent fantasies about attaining success and power

– Bóc lột và khai thác người khác để đạt được mục đích cá nhân. Exploiting other people for personal gain

– Cảm giác mình có quyền và luôn mong đợi được đối xử đặc biệt. A sense of entitlement and expectation of special treatment

– Tâm trí bị chiếm đóng bởi quyền lực và thành công. A preoccupation with power or success

– Cảm thấy ganh tỵ với người khác, hoặc tin rằng người khác đang ganh tỵ với mình. Feeling envious of others, or believing that others are envious of him or her

– Thiếu sự cảm thông với người khác. A lack of empathy for others

Chỉ có các chuyên gia tâm thần được đào tạo bài bản mới có đưa ra chẩn đoán chính thức về chứng bệnh này. Tại đây, chẩn đoán mắc RL này đòi hỏi các bệnh nhân phải có sự suy sút khả năng thực hiện các chức năng tính cách trong nhiều phạm vi khác nhau bao gồm: cảm giác phô trương quá mức về tầm quan trọng của bản thân cũng như khó khăn trong tìm kiếm sự chú ý, thông cảm và cảm giác thân thiết với người khác trong các mối tương tác với những người xung quanh.

An official diagnosis can only be made by a qualified mental health professional and requires the individual exhibit impairments in personality functioning in various domains including the experience of a grandiose sense of self-importance as well as in interpersonal difficulties with attention-seeking, empathy, and intimacy.

Sự suy kém khả năng thực hiện các chức năng tính cách và thể hiện các đặc trưng tính cách cũng mang tính ổn định theo thời gian qua nhiều hoàn cảnh khác nhau, không được xem là bình thường ở nền văn hóa, môi trường sống, các giai đoạn phát triển tự nhiên của cá nhân đó, và không do sự tác động trực tiếp của việc lạm dụng chất hay một bệnh lý tổng quát nào gây nên.

Impairments in personality function and expression of personality traits must also be stable over time and across different situations, must not be normative for the individual’s culture, environment, or stage of development, and must not be due to the direct influence of substance use or a general medical condition.

Những người mắc chứng RLNCAK thường được mô tả là những người kiêu căng, tự phụ, coi mình là trung tâm và luôn ngạo mạn. Vì họ nghĩ rằng lúc nào mình cũng trên mọi người, họ thường đòi hỏi bản thân phải sở hữu những thứ thể hiện lối sống thành công. Mặc dù luôn thổi phồng bản thân, nhưng những người này vẫn luôn phải sống dựa dẫm vào những lời khen ngợi và chú ý của người khác để củng cố lòng tự trọng. Kết quả là những người mắc chứng bệnh này thường rất nhạy cảm với những lời phê bình, coi đó là những công kích cá nhân.

People with narcissistic personality disorder are typically described as arrogant, conceited, self-centered, and haughty. Because they imagine themselves as superior to others, they often insist on possessing items that reflect a successful lifestyle. Despite this exaggerated self-image, they are reliant on constant praise and attention to reinforce their self-esteem. As a result, those with narcissistic personality disorder are usually very sensitive to criticism, which is often viewed as a personal attack.

Nguyên nhân của RLNCAK. Causes of Narcissistic Personality Disorder

Nguyên nhân chính xác của chứng bệnh này vẫn chưa được xác định, nhưng các nhà nghiên cứu đã đưa ra được một số yếu tố có thể góp phần gây ra rối loạn này. Các trải nghiệm thời thơ ấu như được cha mẹ quá nuông chiều, được khen ngợi quá mức, cha mẹ không đáng tin và môi trường sống thiếu đi sự công nhận xác đáng được xem là những yếu tố góp phần hình thành RLNCAK. Các yếu tố về gen và sinh học cũng góp một phần đáng kể; tuy nhiên,  nguyên nhân chính xác được cho là không cố định và khá phức tạp để xác định.

While the exact cause is unknown, researchers have identified some factors that may contribute to the disorder. Childhood experiences such as parental overindulgence, excessive praise, unreliable parenting, and a lack of an authentically validating environment are thought to contribute to narcissistic personality disorder. Genetics and biology are also thought to play a considerable role, although the exact causes are likely complex and varied.

Điều trị RLNCAK. Treatments for Narcissistic Personality Disorder

Liệu pháp tâm động học có thể được sử dụng để chữa trị cho RLNCAK, mặc dù quá trình điều trị này khá khó khăn và kéo dài. Ta cũng cần lưu ý rằng những người mắc chứng rối loạn này hiếm khi tìm kiếm sự hỗ trợ điều trị. Họ chỉ bắt đầu tiếp nhận liệu pháp vì sự thúc ép từ gia đình hoặc vì để để điều trị các triệu chứng do rối loạn này gây ra như trầm cảm.

Individual psychodynamic psychotherapy can be effectively used to treat narcissistic personality disorder, although the process can be potentially difficult and lengthy. It is important to note that people with this disorder rarely seek out treatment. Individuals often begin therapy at the urging of family members or to treat symptoms that result from the disorder such as depression.

Liệu pháp điều trị có thể cực kỳ khó thực hiện vì khách hàng thường không muốn thừa nhận mình mắc bệnh. Khó khăn này thường xuất hiện một phần cũng do các công ty bảo hiểm có xu hướng chỉ chi trả cho các hình thức điều trị ngắn hạn tập trung vào việc giảm triệu chứng chứ không phải những vấn đề ẩn sâu lâu dài về nhân cách.

Therapy can be especially difficult because clients are often unwilling to acknowledge the disorder. This difficulty in treatment is often compounded by the fact that insurance companies tend to pay for short-term treatments that focus only on symptom reduction, not on underlying personality problems.

Liệu pháp nhận thức – hành vi cũng khá hiệu quả khi giúp bệnh nhân thay đổi các suy nghĩ và hành vi không tốt. Mục tiêu của liệu pháp là để loại bỏ các suy nghĩ lệnh lạc và tạo ra hình ảnh cá nhân mang tính thực tế hơn. Các thuốc hướng thần thường không hiệu quả trong quá trình thay đổi hành vi lâu dài nhưng lại đôi khi vẫn được sử dụng để điều trị kíp thời những triệu chứng lo âu hoặc trầm cảm.

Cognitive-behavioral therapy is often effective to help individual’s change destructive thought and behavior patterns. The goal of treatment is to alter distorted thoughts and create a more realistic self-image. Psychotropic medications are generally ineffective for long-term change but are sometimes used to treat symptoms of anxiety or depression.

Nguồn: https://www.verywell.com/what-is-narcissistic-personality-disorder-2795446

Như Trang.