Sau khi nắm được định nghĩa tâm lý học, ta sẽ tiếp tục xem xét các chủ đề lớn mà tâm lý học xã hội tập trung khai thác, nghiên cứu. Các chủ đề sẽ xoay quanh sự ảnh hưởng xã hội, nhận thức xã hội và tương tác xã hội. Sau đây là một số lĩnh vực đáng lưu ý trong tâm lý học xã hội.

Now that you have a better understanding of what social psychology is we are going to look at some of the major topics that social psychologists investigate in their research. Many of these topics are related to social influence, social perception, and social interaction. The following are just a few of the areas of interest within social psychology.

2
Nguồn: Shuterstock

1. Nhận thức xã hội. Social Cognition

Nhận thức xã hội là quá trình xử lý, lưu trữ và áp dụng các thông tin mang tính xã hội. Lĩnh vực nghiên cứu này có mối liên hệ mật thiết với tâm lý học nhận thức, ngành học tập trung nhiều vào các giản đồ. Giản đồ ở đây là những quan niệm mang tính khái quát về thế giới, tính chất và sự vận hành của vạn vật mà ta xây dựng nên. Đây giống như những con đường tắt trong tâm lý cho phép con người sống và vận hành cơ thể một cách nhanh gọn và tự động, không phải cứ chốc chốc lại phải ngừng lại để giải thích tất cả mọi thứ xung quanh. Con người cũng phát huy các liên tưởng giữa các giản đồ có liên quan, điều này đóng vai trò quan trọng trong quá trình tư duy và thực hiện hành vi xã hội.

Social cognition is concerned with the processing, storage, and application of social information. This research area is closely related to the field of cognitive psychology, this research area focuses largely on the concept of schemas. Schemas are our general ideas about the world, how things are and how things work. These mental shortcuts allow us to function without constantly stopping to interpret everything around us. We also develop associations between related schemas, which plays an important role in the thought process and social behavior.

2. Thái độ và thay đổi thái độ. Attitudes and Attitude Change

Một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng khác trong tâm lý học xã hội là thái độ. Các nhà tâm lý học xã hội quan tâm đến các yếu tố tạo nên thái độ, thái độ phát triển và thay đổi như thế nào. Các nhà nghiên cứu đã mô tả 3 cấu phần chủ chốt tạo nên thái độ, đó là: cấu phần tác động (affective), cấu phần hành vi (behavioral) và cấu phần nhận thức (cognitive). Thường được viết tắt là “Nhóm cấu phần ABC của thái độ”, các cấu phần này mô tả lại cách chúng ta cảm nhận, hành động và nắm bắt mọi thứ.

Another major research area in social psychology involves the study of attitudes. Social psychologists are interested in the components of attitudes, how attitudes develop and how attitudes change. Researchers have described three core components of attitude: an affective component, a behavioral component, and a cognitive component. Often referred to as the “ABC’s of attitude,” these elements describe how we feel, behave and understand.

3. Bạo lực và tính hung hăng. Violence and Aggression

Cái gì tạo nên tính bạo lực và hung hăng? Các nhà tâm lý học xã hội tỏ ra hứng thú với câu hỏi tại sao và làm cách nào mà con người ta lại trở nên bạo lực và có những hành vi hung hăng như vậy. Nghiên cứu trong lĩnh vực này tìm hiểu rất nhiều các yếu tố có thể tác động gây ra các hành vi hung hăng bao gồm các yếu tố từ xã hội và sự ảnh hưởng của truyền thông. Các nhà nghiên cứu thường phân tích quá trình học tập xã hội giúp hình thành những hành vi và biểu hiện hung hăng này.

What causes violence and aggression? Social psychologists are interested in how and why people engage in violence or act aggressively. Research in this area looks at numerous factors that may cause aggression including social variables and media influences. Researchers often look at the role social learning plays in producing aggressive behaviors and actions.

4. Hành vi thuận xã hội. Prosocial Behavior

Hành vi thuận xã hội là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng khác trong tâm lý học xã hội. Hành vi thuận xã hội là gì? Hành vi thuận xã hội là những hành vi mang tính tích cực, ảnh hưởng tốt đến xã hội, đơn cử là giúp giúp đỡ và hợp tác với mọi người. Các nhà nghiên cứu thường xem xét tại sao người ta lại giúp đỡ người khác, cũng như tại sao con người cũng có lúc lại từ chối giúp đỡ hay hợp tác với người khác. “Hiệu ứng người ngoài cuộc” là một ví dụ điển hình về một hiện tượng xã hội trong lĩnh vực này.

Prosocial behavior is another major research area in social psychology. What is prosocial behavior? Prosocial behaviors are those that involve helping and cooperating. Researchers often look at why people help others, as well as why they sometimes refuse to help or cooperate. The bystander effect is an example of a social phenomenon in the subject area.

Nghiên cứu trong lĩnh vực này được khơi mào bởi vụ giết người nổi tiếng, nạn nhân là cô gái trẻ Kitty Genovese. Vụ việc này đã thu hút sự chú ý của đông đảo cả nước khi các báo cáo tiết lộ rằng những người hàng xóm chứng kiến vụ tấn công nhưng không ai gọi cảnh sát đến giúp đỡ nạn nhân. Vụ án đã truyền cảm hứng cho các nghiên cứu về các hành vi thuận xã hội, các nghiên cứu này cung cấp một lượng lớn thông tin giải đáp các câu hỏi “tại sao” và “như thế nào” mà con người ta lại đồng ý hay từ chối giúp đỡ người khác.

Much of the research in this area was prompted by the murder of a young woman named Kitty Genovese. This case captured national attention when reports revealed that neighbors had witnessed her attack and murder, but failed to call the police for help. Research inspired by the case produced a great deal of information on prosocial behavior and how and why people choose – or sometimes refuse – to help others.

5. Thành kiến và phân biệt đối xử. Prejudice and Discrimination

Thành kiến, sự phân biệt đối xử và lối suy nghĩ khuôn mẫu tồn tại trong bất cứ nhóm xã hội nào. Các nhà tâm lý học quan tâm đến nguồn gốc, nguyên nhân và ảnh hưởng của những nhómthái độ này và sự tác động của phân nhóm xã hội.

Prejudice, discrimination, and stereotypes exist in any social group. Social psychologists are interested in the origins, causes and effects of these types of attitudes and social categorizations.

Thành kiến phát triển như thế nào? Tại sao lối suy nghĩ khuôn mẫu vẫn tồn tại mặc cho  những chứng cứ khách quan được đưa ta rõ rành rành? Đây chỉ là một số câu hỏi mà các nhà khoa học đang đi tìm kiếm câu trả lời.

How does prejudice develop? Why are stereotypes maintained in the face of contrary evidence? These are just a few of the questions social psychologists seek to answer.

6. Bản thân và Nhân dạng xã hội. Self and Social Identity

Nhận thức về nhân dạng xã hội và bản thân cũng là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. Con người biết đến nhau và bắt đầu hiểu nhau như thế nào? Những nhận thức này ảnh hưởng như thế nào lên các mối tương tác xã hội? Các nhà tâm lý học quan tâm nghiên cứu nhiều về việc làm cách nào mà các suy nghĩ nội tâm ảnh hưởng ra đời sống bên ngoài hằng ngày và thế giới mà ta tương tác với người khác. Nhận thức về bản thân, lòng tự trọng, quan niệm về bản thân và sự thể hiện bản thân chỉ là một số trong vô vàn các yếu tố ảnh hưởng đến các trải nghiệm xã hội ở mỗi người.

Our perceptions of social identities and ourselves are another important research area in social psychology. How do people come to know and understand themselves? How do these self-perceptions affect our social interactions? Social psychologists are interested in learning more about how this inner life influences our outer lives and social world. Self-awareness, self-esteem, self-concept, and self-expression are just a few of the factors that influence our social experience.

7. Hành vi nhóm. Group Behavior

Hành vi nhóm là một trong những lĩnh vực nghiên cứu lớn nhất trong tâm lý học xã hội. Hầu hết mọi người đều nhận ra rằng các nhóm người sẽ có cách ứng xử khác so với các ứng xử của từng cá nhân. Những hành vi nhóm này cũng có  lúc mang tính tích cực và đem lại lợi ích, nhưng chúng cũng có thể mang tính tiêu cực và bất lợi. Các nhà tâm lý học xã hội thường xem xét các chủ đề như động lực nhóm, tài lãnh đạo, đưa ra quyết định trong nhóm, xung đột, hợp tác và sự ảnh hưởng của nhóm.

The behavior of groups is one of the largest research areas in social psychology. Most people realize that groups tend to behave differently than individuals. These group behaviors are sometimes beneficial and positive, but they can also be detrimental and negative. Social psychologists often look at topics such as group dynamics, leadership, group decision-making, conflicts, cooperation and group influence.

8. Ảnh hưởng từ xã hội. Social Influence

Các nhà tâm lý học cũng quan tâm đến vai trò của các ảnh hưởng từ xã hội đối với hành vi và quá trình quyết định. Các chủ đề như tâm lý học về sự thuyết phục, áp lực đồng đẳng, sự tuân theo và vâng lời là một trong số những chủ đề được nghiên cứu nhiều trong tâm lý học xã hội. Nghiên cứu đã giúp tiết lộ sức mạnh của các ảnh hưởng từ xã hội và tìm kiếm những cách thức giúp con người chế ngự được các ảnh hưởng đó.

Social psychologists are also interested in the role that social influence has on behavior and decision-making. Topics such as the psychology of persuasion, peer pressure, conformity, and obedience are just a few of those studied in this area of social psychology. Research has helped reveal the power of social influence and has uncovered ways to help people resist influence.

9. Các mối quan hệ liên nhân (quan hệ giữa người với người) Interpersonal Relationships

Các mối quan hệ xã hội đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành hành vi, thái độ, cảm xúc và suy nghĩ. Các nhà tâm lý học xã hội nghiên cứu sự ảnh hưởng của những mối quan hệ liên nhân bằng cách xem xét sự gắn bó, lòng thương mến, tình yêu và sự thu hút. Những mối quan hệ thân thiết ảnh hưởng như thế nào lên từng người? Những mối quan hệ này quan trọng đến mức nào? Đây chỉ là một số trong rất nhiều những câu hỏi mà các nhà tâm lý học xã hội đang tìm câu trả lời.

Social relationships play a major role in shaping behavior, attitudes, feelings and thoughts. Social psychologists study how these interpersonal relationships affect people by looking at attachment, liking, love and attraction. How do close relationships affect individuals? How important are these interpersonal relationships? These are just a few of the questions social psychologists seek to explain.

Nguồn: https://www.verywell.com/research-areas-in-social-psychology-2795913

Như Trang.