Hầu như ngày nào chúng ta cũng dành thời gian mô tả và đánh giá tính cách những người xung quanh chúng ta. Những suy nghĩ phân tích của bạn cho các câu hỏi tại sao và như thế nào về hành vi của con người thực sự cũng giống như những gì mà các nhà tâm lý học nhân cách đang làm.

Almost every day we describe and assess the personalities of the people around us. Whether we realize it or not, these daily musings on how and why people behave as they do are similar to what personality psychologists do.

quiz_big5

Trong khi việc đánh giá thông thường của chúng ta có xu hướng tập trung vào từng cá nhân riêng lẻ thì các nhà tâm lý học lại sử dụng những khái niệm chuẩn nhất, mang tính thống nhất để áp dụng cho tất cả mọi người. Các nghiên cứu về tính cách đã đưa tới sự phát triển của một số học thuyết giúp giải thích quá trình phát triển các đặc trưng tính cách ở người.

While our informal assessments of personality tend to focus more on individuals, personality psychologists instead use conceptions of personality that can apply to everyone. Personality research has led to the development of a number of theories that help explain how and why certain personality traits develop.

Định nghĩa tính cách. Definitions of Personality

Bước đầu tiên ta cần hiểu được tính cách là gì. Bản thân từ ‘tính cách’ có nguồn gốc từ chữ ‘persona’ trong tiếng Latin, nghĩa là một chiếc mặt nạ được đeo bởi những nghệ sĩ trình diễn trên sân khấu, hoặc là để thực hiện nhiều vai khác nhau hoặc là để ngụy trang thân phận của mình.

While there are many theories of personality, the first step is to understand exactly what is meant by the term personality. The word personality itself stems from the Latin word persona, which referred to a theatrical mask worn by performers in order to either project different roles or disguise their identities.

Có thể đưa ra một định nghĩa ngắn gọn như sau: Tính cách được tạo nên từ các hình mẫu suy nghĩ, cảm nhận và hành vi đặc trưng, khiến một người trở nên độc đáo và duy nhất. Một nữa cần lưu ý là tính cách xuất hiện ở một cá nhân nào đó và đi cùng họ suốt quãng đời.

A brief definition would be that personality is made up of the characteristic patterns of thoughts, feelings, and behaviors that make a person unique. In addition to this, personality arises from within the individual and remains fairly consistent throughout life.

Một số định nghĩa khác về tính cách: Some other definitions of personality:

“Tính cách là những mẫu hình tư duy, cảm xúc và hành vi mang tính đặc trưng, cùng với các cơ chế tâm lý – bộc lộ hay tiềm ẩn – đằng sau các hình mẫu đó. Theo như định nghĩa này, trong số những người nghiên cứu về các nhóm ngành tâm lý thì những người nhà nghiên cứu tâm lý học nhân cách sẽ có một nhiệm vụ đặc biệt: giải thích tổng thể 1 con người.”

“Personality refers to individuals’ characteristic patterns of thought, emotion, and behavior, together with the psychological mechanisms — hidden or not — behind those patterns. This definition means that among their colleagues in other subfields of psychology, those psychologists who study personality have a unique mandate: to explain whole persons.”

(Funder, D. C., 1997)

“Mặc dù không có một định nghĩa chung nào được tất cả các nhà tâm lý học nhân cách chấp nhận, nhưng ta vẫn có thể nói rằng tính cách là một mẫu hình tập hợp các đặc tính mang tính bền vững và duy nhất giúp cho một người vừa mang tính thống nhất vừa mang tính cá thể.”

“Although no single definition is acceptable to all personality theorists, we can say that personality is a pattern of relatively permanent traits and unique characteristics that give both consistency and individuality to a person’s behavior.”

(Feist and Feist, 2009)

Thành tố của tính cách. Components of Personality

Cái gì mới thực sự tạo nên tính cách? So what exactly makes up a personality?

Như đã mô tả trong các định nghĩa ở trên, ta có thể kết luận mẫu hình tư duy và cảm xúc chính là thành tố quan trọng nhất. Một số các thành tố cơ bản khác bao gồm:

As described in the definitions above, you would expect that traits and patterns of thought and emotion make up an important part. Some of the other fundamental characteristics of personality include:

Tính thống nhất – Các hành vi nói chung đều có một trật tự dễ thấy lặp đi lặp lại thường xuyên. Về bản chất, một người sẽ hành động giống nhau hoặc tương tự nhau trong hầu hết các trường hợp.

Consistency – There is generally a recognizable order and regularity to behaviors. Essentially, people act in the same ways or similar ways in a variety of situations.

Tâm sinh lý – Tính cách là một kết cấu tâm lý, nhưng các nghiên cứu đã chỉ rằng nó cũng bị ảnh hưởng bởi các tác động và nhu cầu sinh lý.

Psychological and physiological – Personality is a psychological construct, but research suggests that it is also influenced by biological processes and needs.

Tính cách ảnh hưởng lên hành vi – Tính cách không chỉ ảnh hưởng lên cách chúng ta di chuyển và phản ứng trong môi trường mà nó còn khiến chúng ta thực hiện một số hành vi theo những cách nhất định.

It impacts behaviors and actions – Personality does not just influence how we move and respond in our environment; it also causes us to act in certain ways.

Nhiều biểu hiện – Tính cách được thể hiện bằng nhiều cách, không chỉ bằng hành vi. Nó còn thể hiện ở suy nghĩ, cảm xúc, các mối quan hệ thân thiết và trong các mối tương tác xã hội khác.

Multiple expressions – Personality is displayed in more than just behavior. It can also be seen in our thoughts, feelings, close relationships, and other social interactions.

Các học thuyết tính cách. Theories of Personality

Có rất nhiều các học thuyết về tính cách được phát triển, mỗi trường phái tư tưởng khác nhau chi phối mỗi học thuyết khác nhau.

There are a number of theories about how personality develops. Different schools of thought in psychology influence many of these theories.

Một số học thuyết nổi bật: Some of these major perspectives on personality include:

Các học thuyết kiểu hình là những học thuyết đầu tiên về tính cách. Các học thuyết này cho rằng chỉ có một số kiểu tính cách nhất định liên quan đến các tác động sinh học.

Type theories are the early perspectives on personality. These theories suggested that there are a limited number of “personality types” which are related to biological influences.

Các học thuyết đặc tính xem tính cách là kết quả của các đặc tính bên trong dựa trên nền tảng di truyền.

Trait theories viewed personality as the result of internal characteristics that are genetically based.

Học thuyết tâm động học về tính cách bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi các công trình khoa học của Sigmund Freud, nhấn mạnh sự ảnh hưởng của vô thức lên tính cách con người. Học thuyết tâm động học bao gồm học thuyết về giai đoạn tâm lý sinh dục của Freud và các giai đoạn phát triển tâm lý xã hội của Erik Erikson.

Psychodynamic theories of personality are heavily influenced by the work of Sigmund Freud, and emphasize the influence of the unconscious on personality. Psychodynamic theories include Sigmund Freud’s psychosexual stage theory and Erik Erikson’s stages of psychosocial development.

Học thuyết hành vi cho rằng tính cách là kết quả của các tương tác giữa cá nhân và môi trưởng sống. Các nhà lý luận hành vi nghiên cứu các hành vi có thể quan sát và đo lường được, không xét đến các học thuyết tập trung vào các suy nghĩ nội tâm. B.F. Skinner và John B. Watson là những nhà khoa học trong số này.

Behavioral theories suggest that personality is a result of interaction between the individual and the environment. Behavioral theorists study observable and measurable behaviors, rejecting theories that take internal thoughts and feelings into account. Behavioral theorists include B. F. Skinner and John B. Watson.

Học thuyết nhân văn nhấn mạnh tầm quan trọng của tự do ý chí và các trải nghiệm cá nhân trong quá trình phát triển tính cách. Carl Jung và Abraham Maslow là hai nhà lý luận thuộc nhóm này.

Humanist theories emphasize the importance of free will and individual experience in developing a personality. Humanist theorists include Carl Rogers and Abraham Maslow.

Nguồn: https://www.verywell.com/what-is-personality-2795416

Như Trang.