Trong Mô hình tính cách 5 yếu tố, hướng ngoại là một trong 5 đặc tính cốt lõi được cho là góp phần tạo nên tính cách con người. Hướng ngoại được định hình bởi sự hòa đồng, hay nói, quả quyết và thích sôi động.

In the big 5 theory of personality, extroversion (often known as extraversion) is one of the five core traits believed to make up human personality. Extroversion is characterized by sociability, talkativeness, assertiveness, and excitability.

Nguồn: HuffPost

Ngưới có tính hướng ngoại cao thường tìm kiếm những cơ hội và kích thích mang tính xã hội để được gắn kết với người khác. Những người này thường được mô tả là lúc nào sống động, tràn đầy năng lượng và tích cực. Trong nhóm, người hướng ngoại có thể là người nói thường xuyên và luôn muốn khẳng định bản thân.

People who are high in extroversion tend to seek out social stimulation and opportunities to engage with others. These individuals are often described as being full of life, energy, and positivity. In group situations, extroverts (extraverts) are likely to talk often and assert themselves.1

Người hướng nội, ngược lại, là những người có mức hướng ngoại thấp. Họ thường yên lặng, dè dặt và ít tham gia vào các tình huống xã hội. Một lưu ý quan trọng ở đây là hướng nội và nhút nhát không hề là một.

Introverts, on the other hand, are people who are low in extroversion. They tend to be quiet, reserved and less involved in social situations. It is important to note that introversion and shyness are not the same.2

Người có mức hướng ngoại thấp không sợ hãi các tình huống xã hội. Họ đơn giản là thích dành thời gian ở một mình hơn và không cần nhiều kích thích từ xã hội như vậy.

People low in extroversion are not afraid of social situations. They simply prefer to spend more time alone and do not need as much social stimulation.

Người hướng ngoại thường bị gán nhãn một cách không công bằng là nói quá nhiều hay ưa tìm kiếm sự chú ý. Trong thực tế, họ đơn giản lấy lại băng lượng bằng việc gắn kết vào các tương tác xã hội. Người có mức hướng ngoại cao cần kích thích xã hội để nạp lại năng lượng. Họ có được nguồn cảm hứng và sự hứng thú từ việc nói chuyện và thảo luận ý tưởng với người khác.

Extroverts are often unfairly pegged as overly talkative or attention-seeking. In reality, they simply gain energy from engaging in social interaction. People who are high in extroversion need social stimulation to feel energized. They gain inspiration and excitement from talking and discussing ideas with other people.

Nguồn: DeskTime

Những đặc tính hướng ngoại thường gặp. Common Extroversion Traits

Nguồn: Jobsite

Hướng ngoại thường được xác định bởi nhiều đặc tính khác nhau, như: Extroversion is often marked by a number of different sub-traits, such as:

– Ấm áp. Warmth

– Mới mẻ – và tìm kiếm sự sôi nổi. Novelty- and excitement-seeking

– Thích tụp họp giao du. Gregariousness

– Quyết đoán. Assertiveness

– Luôn vui vẻ. Cheerfulness

– Nói nhiều. Talkativeness

– Thích là tâm điểm của đám đông. Enjoying being the center of attention

– Thiên về hành động. Action-oriented

– Thân thiện. Friendly

– Duyên dáng. Engaging

Nguyên nhân của tính hướng ngoại. Causes of Extroversion

Nguyên nhân chính xác tại sao con người ta lại hướng ngoại nhiều hơn hướng nội đã trở thành một tranh luận và đề tài nghiên cứu lớn trong tâm lý học. Như có đề cập trong nhiều cuộc tranh luận, câu hỏi ở đây thường quy về hai yếu tố góp phần chính: bẩm sinh và nuôi dưỡng.

The exact reason why people tend to be more extroverted or more introverted has been the subject of considerable debate and research in psychology. As with many such debates, the question tends to boil down to two key contributors: nature or nurture.

– Gen di truyền: Hướng ngoại rõ ràng là có một thành tố mạnh mẽ về di truyền. Nghiên cứu các cặp song sinh cho thấy rằng di truyền góp phần đâu đó khoảng 40% đến 60% vào sự dao động giữa hướng ngoại và hướng nội.

Genetics: Extroversion clearly has a strong genetic component. Twin studies suggest that genetics contribute somewhere between 40% and 60% of the variance between extroversion and introversion.3

– Môi trường: Nghiên cứu các nhóm anh chị em xuất bản năm 2011 đã phát biểu rằng những trải nghiệm của riêng cá nhân có sức nặng hơn là những trải nghiệm chia sẻ cùng với người khác trong các gia đình.

Environment: Sibling studies published in 2011 have suggested that individual experiences carry greater weight than do shared experiences in families.4

Sự biến thiên trong đặc tính này có thể có liên quan đến sự khác biệt trong mức kích thích của vỏ não. Theo một số nhà nghiên cứu, người hướng ngoại thường cần nhiều kích thích từ bên ngoài hơn, trong khi người hướng nội lại bị kích thích rất dễ dàng.

Variability in this trait may be linked to differences in cortical arousal. Extroverts tend to need more external stimulation while introverts tend to become stimulated very easily, according to some researchers.5

Hướng ngoại và Hành vi. Extroversion and Behavior

Hướng ngoại ảnh hưởng như thế nào lên hành vi? Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra việc có mức hướng ngoại cao có liên đới với nhiều khuynh hướng khác nhau. Ngoài sự góp phần hình thành tích cách, thì đặc tính này cũng đóng một vai trò nhất định trong những lựa chọn nghề nghiệp.

How does extroversion affect behavior? Researchers have found that being high in this personality trait is linked to a number of different tendencies. In addition to contributing to personalities, this trait may also play a role in career choices.

Nguồn: A Better Leader

Theo các nhà nghiên cứu, hướng ngoại có liên quan đến hành vi lãnh đạo. Vì người hướng ngoại thường hay khẳng định bản thân trong nhóm nên cũng dễ hiểu khi họ thường nắm vai trò lãnh đạo khi làm việc nhóm.

According to researchers, extroversion is associated with leadership behavior.6 Since extroverts are more likely to assert themselves in groups, it makes sense that they often take on leadership roles when working with other people.

Những người có tính hướng ngoại cao thường được mô tả là có cái nhìn tích cực về cuộc sống cũng như khá thân thiện, tràn đầy năng lượng và cực kỳ dễ thích nghi.

Those high in extroversion are often described as having a very positive outlook on life as well as being friendly, energetic, and highly adaptable.

Bạn cũng có thể hình dung ra, người có mức hướng ngoại cao có thể đặc biệt phù hợp với những nghề đòi hỏi phải tương tác nhiều với người khác. Dạy học, bán hàng, tiếp thị, quan hệ công chúng, và chính trị là tất cả những ngành nghề mà người hướng ngoại có thể làm tốt.

As you might imagine, high levels of extroversion can be particularly well suited to jobs that require a great deal of interaction with other people. Teaching, sales, marketing, public relations, and politics are all jobs in which an extrovert might do well.

Người hướng nội không thích nhiều tương tác xã hội, vì vậy những nghề đòi hỏi phải làm việc độc lập nhiều sẽ khá lý tưởng cho họ. Viết lách, lập trình máy tính, kỹ sư và kế toán là những công việc có thể khá hấp dẫn với những người có mức hướng ngoại thấp.

Introverts prefer less social interaction, so jobs that require lots of independent work are often ideal. Writing, computer programming, engineering, and accounting are all jobs that might appeal to a person low in extroversion.

Hướng ngoại phổ biến đến mức nào? How Common Is Extroversion?

Mặc dù có thể bạn nghĩ mọi người trong vòng kết nối bạn bè và người quen của bạn đều hướng ngoại hơn bạn, nhưng nghiên cứu gần đây đã thực sự chỉ ra rằng hướng ngoại không phổ biến như người ta từng nghĩ.

While it might seem like everyone in your circle of friends and acquaintances is more extroverted than you, recent research actually indicates that extroversion is less common than previously thought.

Trong môt nghiên cứu xuất bản năm 2015, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng người hướng ngoại có xu hướng bị gắn mác quá nhiều trên các mạng xã hội. Vì những người cởi mở, nổi tiếng thường có nhiều bạn bè, nên hình ảnh họ mang tính đại diện bất hợp lý trên mạng xã hội.

In a study published in 2015, researchers found that extroverts tend to be overrepresented in social networks. Because outgoing, popular people tend to have a lot of friends, they are disproportionately represented in social networks.7

Các nhà nghiên cứu cũng cho rằng có hai yếu tố chính giúp xác định được đối tượng mà con người ta kết bạn. Người hướng ngoại thường rất cởi mở, khiến họ dễ hình thành những tình bạn mới hơn người hướng nội. Người ta thường kết bạn với những người có mức độ hướng ngoại tương đương với bản thân họ.

The researchers also suggested that there are two key factors that determine who people become friends with. Extroverts tend to be very sociable, making them more likely to form new friendships than introverts. People also tend to form friendships with people with similar levels of extroversion as themselves.

Nguồn: Today Show

Mặc dù người hướng ngoại thường kết bạn với người hướng ngoại khác, nhưng người hướng nội lại tạo dựng các mối quan hệ được với cả người hướng nội và hướng ngoại. Đối với người hướng ngoại, có lẽ hầu hết mọi người đều hướng ngoại vì đặc trưng tính cách này bị gắn mác quá nhiều trong nhóm bạn bè và người quen của họ. Tuy nhiên, người hướng nội lại có được sự nắm bắt tốt hơn về kết cấu thực sự và bản chất của các mạng xã hội.

While extroverts are more likely to become friends with other extroverts, introverts tend to forge relationships with both introverts and extroverts. To extroverts, it seems like most people are also extroverted because that personality trait is overrepresented among their group of friends and acquaintances. Introverts, however, might have a better grasp of the true structure of social networks.

Tham khảo. Article Sources

McCabe KO, Fleeson W. What is extraversion for? Integrating trait and motivational perspectives and identifying the purpose of extraversion. Psychol Sci. 2012;23(12):1498‐1505. doi:10.1177/0956797612444904

Condon M, Ruth-Sahd L. Responding to introverted and shy students: Best practice guidelines for educators and advisors. Open Nurs J. 2013;3(07):503. doi:10.4236/ojn.2013.37069

Tellegen A, Lykken DT, Bouchard TJ Jr, Wilcox KJ, Segal NL, Rich S. Personality similarity in twins reared apart and together. J Pers Soc Psychol. 1988;54(6):1031‐1039. doi:10.1037/0022-3514.54.6.1031

Plomin R, Daniels D. Why are children in the same family so different from one another?. Int J Epidemiol. 2011;40(3):563-82. doi:10.1093/ije/dyq148

Kehoe EG, Toomey JM, Balsters JH, Bokde AL. Personality modulates the effects of emotional arousal and valence on brain activation. Soc Cogn Affect Neurosci. 2012;7(7):858-70. doi:10.1093/scan/nsr059

Mccabe KO, Fleeson W. What is extraversion for? Integrating trait and motivational perspectives and identifying the purpose of extraversion. Psychol Sci. 2012;23(12):1498-505. doi:10.1177/0956797612444904

Feiler DC, Kleinbaum AM. Popularity, similarity, and the network extraversion bias. Psychol Sci. 2015;26(5):593-603. doi:10.1177/0956797615569580

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-is-extroversion-2795994

Như Trang.