Nói đến giải quyết vấn đề thì hai cái đầu (hoặc nhiều hơn) thực sự sẽ tốt hơn một? Tự mình giải quyết vấn đề vừa có điểm mạnh và điểm yếu, nhưng kích thước nhóm sẽ gây ảnh hưởng gì lên quá trình này? Hãy cùng tìm hiểu một số nghiên cứu về giải quyết vấn đề theo nhóm, bao gồm cả câu hỏi kích thước nhóm ảnh hưởng như thế nào lên hiệu quả giải quyết vấn đề.

When it comes to solving problems, are two (or more) heads really better than one? Solving problems on your own can have its own strengths and weaknesses, but what influence does group size have on the process? Learn more about some of the research on group problem solving, including how the size of the group may influence problem solving effectiveness.

Nguồn: Icons8

Tổng quan. Overview

Một nghiên cứu xuất bản bởi Tập san Tâm Lý học Nhân cách và Xã hội đã tìm hiểu các tác động của kích thước nhóm lên quá trình giải quyết vấn đề.

One study published in the Journal of Personality and Social Psychology looked at the effects of group size on problem solving.

Các nhà nghiên cứu so sánh năng lực giải quyết vấn đề của nhóm nhỏ và những cá nhân làm việc độc lập.

Researchers compared the problem-solving performance of small groups to that of individuals working alone.

Nguồn: NetClipart

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng nhóm 3 người giải quyết vấn đề tốt hơn một cá nhân (dù vô cùng xuất sắc) làm việc độc lập.

The results of the study indicate that groups of three solve problems better than even the best individuals working alone.

Kết quả này có ý nghĩa gì? Những kết quả này có thể khá hữu ích trong môi trường học thuật, nơi mà việc các nhóm ngồi lại giải quyết vấn đề cũng là một công cụ học tập hiệu quả. Các đội nhóm trong các ngành khoa học, cơ sở y tế, và các tổ chức kinh doanh cũng sẽ tìm được cái hữu ích từ các chiến thuật này.

What are the implications of these results? The findings may be useful in academics, where problem solving groups might serve as an effective learning tool. Groups and teams in science, health care, and business may also find these techniques useful as well.

Nhóm giải quyết vấn đề tốt hơn? Are Groups Better at Solving Problems?

Vậy cá nhân hay nhóm sẽ giải quyết vấn đề tốt hơn? Theo một nghiên cứu, nhóm 3 đến 5 người giải quyết vấn đề phức tạp tốt hơn từng cá nhân riêng lẻ. Nghiên cứu xuất bản trong Tập San Tâm lý học Nhân cách và Xã hội cho rằng nhóm ba người có thể xử lý các vấn đề nan giải tốt hơn bất kỳ cá nhân giỏi nhất nào.

Are individuals or groups better at solving problems? According to one study, groups of three to five people perform better than individuals when solving complex problems. The research, published in the Journal of Personality and Social Psychology, suggests that groups of three people are able to solve difficult problems better than even the best individuals working alone.

Nghiên cứu được thực hiện như thế nào? How Was the Study Performed?

Các nhà nghiên cứu đã cho 760 tham dự viên là sinh viên tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign giải các mã số từ chữ đến số, làm việc cá nhân hoặc là một thành viên trong một nhóm. Nhóm nghiên cứu thấy rằng điều đáng nhạc nhiên là có rất ít nghiên cứu về tác động của kích thước nhóm lên quá trình giải quyết vấn đề. Một số nghiên cứu trước đây cho rằng nhóm sẽ thể hiện tốt hơn từng cá nhân ở những vấn đề khó trung bình. Nghiên cứu mới này đã đánh giá năng lực bằng cách so sánh số lần nỗ lực để giải quyết vấn đề cũng như tổng số sai sót ghi nhận được. Kết quả cho thấy các nhóm 3, 4, 5 người thể hiện năng lực giải quyết vấn đề tốt hơn từng cá nhân.

Researchers had 760 student participants from the University of Illinois at Urbana- Champaign solve letters-to-numbers code problems, working either individually or as part of a group. The study notes that there is a surprisingly small amount of research on the effect of group size on problem solving. Earlier research suggested that groups perform better than individuals on problems of average difficulty. The current study assessed performance by comparing the number of trials needed to solve the problem as well as the number of errors made. The results demonstrated that groups of sizes three, four, and five performed better than individuals at solving the problems.

Trong một ấn bản do Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ phát hành, trưởng nhóm nghiên cứu Patrick Laughlin khẳng định màn thể hiện tốt của nhóm là nhờ khả năng làm việc cùng nhau của mọi người nhằm tạo ra và chọn lấy những phản hồi chính xác, từ chối những phản hồi sai lệch và xử lý thông tin một cách hiệu quả.”

In a press release from the American Psychological Association, lead researcher Patrick Laughlin attributed the improved performance of groups to “the ability of people to work together to generate and adopt correct responses, reject erroneous responses, and effectively process information.”

Nghiên cứu cũng cho rằng thành công của các nhóm nhỏ trong trò giải mã từ chữ sang số là nhờ “các thành viên trong nhóm đã kết hợp những năng lực và nguồn lực của mình để đưa đến màn thể hiện tốt hơn cho cả nhóm.”

The study also ascribed the success of small groups on letters-to-numbers tasks to “the group members combined their abilities and resources to perform better than the best of an equivalent number of individuals on the highly intellective complementary group task.”

Nguồn: Bitrix24

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã đặt giả thiết rằng nhóm 2 người sẽ làm tốt hơn từng cá nhân làm việc riêng rẽ có trình độ tương đương, nhưng kết quả nghiên cứu lại cho thấy rằng nhóm 2 người có hiệu suất ngang ngửa với cá nhân độc lập. Ngoài ra, mặc dù nhóm 3, 4 và 5 người làm tốt hơn đáng kể so với từng cá nhân “giỏi nhất” và nhóm 2 người, nhưng những nhóm 3 người không có quá nhiều khác biệt giữa họ với nhau khi nói về hiệu suất. Kết quả của nghiên cứu này, theo lẽ đó, cho rằng “nhóm có 3 người là điều kiện cần và đủ để nhóm làm tốt hơn những cá nhân “giỏi nhất” làm việc độc lập.”

While researchers had hypothesized that groups of two would outperform an equivalent number of individuals, the results of the study actually demonstrated that groups of two people performed at the same level as individuals working alone. Also, while groups of three, four and five people performed significantly better than an equivalent number of “best individual” and two-person groups, these three groups did not differ from each other in terms of performance. The results of this study therefore suggest “three group members were necessary and sufficient for the groups to perform better than the best of an equivalent number of independent individuals.”

Những điều rút ra được từ nghiên cứu. Implications of the Research

Ta có thể rút ra được nhiều điều từ nghiên cứu này để áp dụng trong các lĩnh vực như học thuật, khoa học, y học và kinh doanh. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng nhóm 3 người giải quyết các vấn đề khó ở mức trung bình hiệu quả và chính xác hơn, quá trình này đòi hỏi phải sử dụng sự thấu hiểu cả về logic, ngôn từ và định tính. Các tác giả của nghiên cứu này cho rằng cần nghiên cứu thêm nhằm xác định xem liệu nhóm 3 người có hiệu quả hơn khi giải quyết các dạng vấn đề khác không và liệu việc giải quyết vấn đề hiệu quả trong nhóm có được chuyển tiếp vào hiệu suất giải quyết vấn đề ở cá nhân hay không.

This study has a number of implications in academics, science, medicine, and business. The results indicate that groups of three are more efficient and more accurate at solving moderately difficult problems that require the use of logic, verbal, and qualitative understanding. The authors of the current study suggest further research is necessary to determine if three-person groups are more effective at solving other types of problems and whether effective problem-solving within a group then transfers to individual problem solving.

Nghiên cứu này có thể có ứng dụng sâu rộng trong nhiều lãnh vực như giáo dục, quân đội và kinh doanh.

This research can have a range of implications in fields such as education, military, and business.

Những nhà giáo dục và nhà tuyển dụng có thể chia mọi người vào từng nhóm nhỏ, điều đó có thể giúp giải quyết vấn đề tốt hơn là để họ làm việc độc lập một mình.

Educators and employers may find that putting people in small groups may lead to better problem solving results than having people work alone.

Kết luận. Final thoughts.

Nghiên cứu cho rằng nhóm nhỏ có thể thực sự giải quyết vấn đề tốt hơn trong một số tình huống. Mặc dù làm việc nhóm thường chịu nhiều tiếng xấu, nhưng vẫn có những tình huống và vấn đề có thể được giải quyết tốt nhờ sự đóng góp của nhiều người. Nếu bạn có vấn đề cần giải quyết, hãy cân nhắc tập hợp mọi người và làm việc theo một nhóm, điều này có thể tác động vào kết quả cuối cùng. Lợi thế của làm việc theo nhóm thường đến từ sự chia sẻ ý tưởng và khả năng rút ra những kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn từ nhiều cá nhân khác nhau.

Research suggests that small groups may actually be better at solving problems in some situations. While “group work” often has a bad reputation, there are situations and problems that may actually benefit from the input of others. If you have a problem to solve, consider how bringing in other people and working as a team might influence the outcome. The advantage of working with a group often comes from the shared ideas and being able to draw upon the experience and expertise of multiple individuals.

Nguồn: ProofHub Blog

Tham khảo. Article Sources

American Psychological Association. Groups Perform Better Than the Best Individuals at Solving Complex Problems, APA Press Release; 2006.

Laughlin PR, Hatch EC, Silver JS, Boh L. Groups perform better than the best individuals on letters-to-numbers problems: effects of group size. J Pers Soc Psychol. 2006;90(4):644-651. doi:10.1037/0022-3514.90.4.644

Nguồn: https://www.verywellmind.com/effects-of-group-size-on-problem-solving-2795678

Như Trang.