Định nghĩa: Dục năng (bản năng tính dục) hay dục tính, là thuật ngữ được sử dụng trong thuyết phân tâm để mô tả một dạng năng lượng do những đặc tính bản năng sinh dục và sinh tồn tạo ra. Theo Sigmund Freud, dục năng là một phần của bản năng và là động lực thúc đẩy mọi hành vi. Mặc dù thuật ngữ dục năng (tức libido) ngày nay bị người ta công khai bao quát hóa thành tình dục, nhưng đối với Freud, thuật ngữ này thể hiện cho tất cả nguồn năng lượng tinh thần và không chỉ giới hạn ở năng lượng từ quan hệ tình dục.

Definition: Libido is a term used by in psychoanalytic theory to describe the energy created by the survival and sexual instincts. According to Sigmund Freud, the libido is part of the id and is the driving force of all behavior. While the term libido has taken on an overtly sexual meaning in today’s world, to Freud it represented all psychic energy and not just sexual energy.

Primal-Instinct-875x583-e1439856403239.jpg
Nguồn: The Good Men Project

Dục năng ảnh hưởng như thế nào lên hành vi? How Does the Libido Influence Behavior?

Freud tin rằng bản năng là cấu phần duy nhất trong tính cách xuất hiện từ lúc mới sinh ra. Ông tin rằng, bản năng chính là một kho tàng năng lượng ban sơ, sâu trong tiềm thức. Bản năng, hay cái ‘nó’ luôn khát khao tìm kiếm sự hài lòng và đòi hỏi đáp ứng ngay những nhu cầu của mình. Cũng chính bản năng là nguồn căn của những ham muốn và thôi thúc ở mỗi người.

Freud believed that the id was the only part of personality present from birth. The id, he believed, was a reservoir of unconscious, primal energy. The id seeks pleasure and demands the immediate satisfaction of its desires. It is the id that serves as the source of our wants and impulses.

Theo Freud, nguyên lý thỏa mãn là cơ chế kiểm soát bản năng. Về cơ bản, bản năng vạch định tất cả những hành động và những quá trình của cơ thể nhằm đạt được sự thỏa mãn tối đa, càng thỏa mãn càng tốt. Vì bản năng hầu như luôn tồn tại ở trạng thái vô thức nên con người ta không nhận thức được rất nhiều loại ham muốn này. Bản năng buộc chúng ta phải ngay lập tức làm nó thỏa mãn từ những ham muốn cơ bản nhất. Nếu bản năng được toàn quyền làm chủ, bạn sẽ lấy thứ bạn muốn, lúc bạn muốn, bất kể hoàn cảnh nào bạn muốn. Rõ ràng, cứ như vậy sẽ gây ra một số vấn đề nghiêm trọng. Ham muốn và khao khát của mỗi người không phải lúc nào cũng phù hợp nên cứ hành xử theo chúng có thể đưa đến hệ quả nghiêm trọng.

The id is controlled by what Freud termed the pleasure principle. Essentially, the id directs all of the body’s actions and processes to achieve the greatest amount of pleasure possible. Because the id is almost entirely unconscious, people are not even aware of many of these urges. The id demands immediate gratification of even our most basic urges. If the id had its way, you would take what you want, when you want, no matter the situation. Obviously, this would cause some serious problems. Our wants and desires are not always appropriate, and acting on them could have serious repercussions.

flat,550x550,075,f.jpg
Nguồn: Redbubble

Vậy cái gì ngăn cả con người cứ hành xử theo những bản năng và ham muốn cơ bản nhất như vậy? Bản ngã, hay cái tôi, là một phần của nhân cách đảm nhận trọng trách kiểm soát nguồn năng lượng dục tính của bản năng và đảm bảo rằng những ham muốn này được thể hiện ra một cách có thể chấp nhận được. Bản ngã bị thống trị bởi nguyên lý hiện thực, tập trung vào việc giúp con người ta đạt được mục đích của mình theo một cách thực tế và được người khác chấp nhận.

So what stops people from simply acting upon their most basic instincts and desires? The ego is the part of personality charged with harnessing the id’s libidinal energy and making sure that these urges are expressed in acceptable ways. The ego is governed by the reality principle, which is focused on helping the person achieve their goals in ways that are realistic and acceptable.

Vậy nên, dù cho ban muốn dục tính của bản năng có thể sai bạn trộm lấy cái bánh rán đó khỏi cửa hàng và ăn luôn, nhưng bản ngã kiềm lại ham muốn này. Thay vào đó, bạn sẽ làm những hành động được xã hội chấp nhận, là để bánh vào giỏ, trả tiền tại quầy và mang về nhà, rồi cuối cùng mới là để ham muốn gặm bánh được thể hiện.

So while the libidinal desires of the id might tell you to grab that donut off of the store shelf and start eating it immediately, the ego reigns in this impulse. Instead, you take the socially acceptable actions of placing the donuts in your cart, paying for them at the register, and taking them home before you finally give in to your urge to eat the tasty treat.

Siêu ngã xuất hiện và làm rối thêm mớ bòng bong này. Bản ngã cũng cần phải điều hòa các nhu cầu cơ bản do dục năng tạo ra cũng như những tiêu chuẩn lý tưởng hóa hình thành bởi siêu ngã. Siêu ngã là một bộ phận của tính cách thể hiện những lý tưởng, đạo đức do cha mẹ, những kẻ có quyền hơn bạn và cả xã hội này truyền dạy. Bản năng hối thúc bản ngã làm tất cả mọi thức để tối đa hóa sự thỏa mãn thì siêu ngã lại thúc đẩy bản ngã hành xử sao cho có đạo đức.

Adding a further complication to this process is the superego. The ego also must mediate between the basic demands created by the libido as well as the idealistic standards imposed by the superego. The superego is the part of personality that involves the ideals and morals internalized from parents, authority figures and society. Where the id pushes the ego to maximize pleasure, the superego pushes it to behave morally.

Cách biểu hiện của dục năng còn phụ thuộc vào từng giai đoạn phát triển tâm lý tính dục của con người. Theo Freud, trẻ sẽ đi qua một chuỗi các giai đoạn phát triển tâm lý tính dục. Ở mỗi giai đoạn, dục năng sẽ tập trung vào một khía cạnh cụ thể. Khi một giai đoạn được hoàn tất thành công, trẻ sẽ đi đến giai đoạn tiếp theo trong quá trình và cuối cùng sẽ hình thành nên một người trưởng thành thành công có nhân cách khỏe mạnh.

The way in which libido is expressed depends upon the stage of development a person is in. According to Freud, children develop through a series of psychosexual stages. At each stage, the libido is focused on a specific area. When handled successfully, the child moves to the next stage of development and eventually grows into a healthy, successful adult.

Dục năng và hiện tượng cắm chốt. The Libido and Fixation

Trong một số trường hợp, sự tập trung năng lượng tính dục của một người có khả năng bị chốt giữ ở một giai đoạn phát triển ban đầu nào đó trong quá trình phát triển, Freud gọi đây là hiện tượng “cắm chốt”. Khi hiện tượng này xảy ra, nguồn năng lượng tính dục cũng sẽ bị gắn chặt vào giai đoạn phát triển nhất định và bản thân chủ thể sẽ vẫn mãi “mắc kẹt” ở giai đoạn đó cho đến khi nào xung đột được tháo gỡ.

In some cases, the focus on a person’s libidinal energy may remain fixed at an earlier stage of development in what Freud referred to as fixation. When this happens, the libido’s energy may be too tied to this developmental stage and the person will remain “stuck” in this stage until the conflict is resolved.

Ví dụ, giai đoạn đầu tiên trong học thuyết các giai đoạn phát triển tâm lý tính dục của Freud là giai đoạn miệng. Trong khoảng thời gian này, dục năng của một đứa trẻ sẽ tập trung vào miệng nên những hoạt động như ăn, uống và bú là rất quan trọng. Nếu hiện tượng cắm chốt xảy ra ở giai đoạn này thì nguồn năng lượng tính dục của người này khi trưởng thành sẽ vẫn tập trung vào giai đoạn này, kết quả có thể đưa đến những vấn đề như cắn móng tay, uống rượu bia, hút thuốc và những thói quen khác.

For example, the first stage of Freud ‘s theory of psychosexual development is the oral stage. During this time, a child’s libido is centered on the mouth so activities such as eating, sucking, and drinking are important. If an oral fixation occurs, an adult’s libidinal energy will remain focused on this stage, which might result in problems such as nail biting, drinking, smoking, and other habits.

Dục năng bị hạn chế. The Libido’s Energy Is Limited

Freud cũng tin rằng mỗi người đều có một nguồn năng lượng tính dục dồi dào. Nhưng vì nguồn năng lượng này cũng bị hạn chế nên ông cho rằng yếu tố tác động vào sự hạn chế này đến từ nhiều quá trình diễn biến tâm lý khác nhau. Ví dụ, Freud nghĩ rằng hành vi đè nén, hay vùi sâu ký ức, đẩy nó ra khỏi khu vực ý thức cần một nguồn năng lượng tâm lý khổng lồ. Bất kỳ quá trình diễn biến tâm lý nào cũng đòi hỏi rất nhiều năng lượng để duy trì, và chính nó đã làm ảnh hưởng lên khả năng vận hành bình thường của tâm trí con người.

Freud also believed that each individual only had so much libido energy. Because the amount of energy available is limited, he suggested that different mental processes compete for what is available. For example, Freud suggested that the act of repression, or keeping memories out of conscious awareness, requires a tremendous amount of psychic energy. Any mental process that requires so much energy to maintain has an effect on the mind’s ability to function normally.

Tham khảo. View Article Sources

Freud, S. Group Psychology and the Analysis of the Ego; 1922.

Freud, S. On Sexuality. Penguin Books Ltd; 1956.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/what-is-the-libido-2795329

Như Trang.