Nhóm Những Người Nghiện Ẩn Danh (Narcotics Anonymous – NA) được phát minh vào năm 1953. Mặc dù ban đầu chỉ tập trung vào nghiện và lạm dụng ma túy nhưng hiện nay, NA chào đón tất cả những ai đang nỗ lực vượt qua tình trạng lệ thuộc các chất có cồn và bất kỳ loại ma túy nào. Thành viên được miễn phí tham dự.

NA was developed in 1953. Although the organization was originally founded to address narcotic abuse and addiction, Narcotics Anonymous now welcomes anyone who is trying to overcome any type of drug or alcohol dependence. Membership is free.

nalogo

NA bắt đầu tách ra thành một nhánh riêng từ Chương trình  Người Nghiện Rượu Ẩn Danh (AA). Mô hình hồi phục 12 bước trong Chương trình NA được thiết kế tương đồng với mô hình 12 bước trong chương trình AA. Đây được xem như 1 lộ trình hồi phục – tất cả các tham dự viên sẽ thực hiện theo một bộ hướng dẫn, đồng thời hỗ trợ mọi người cùng cai nghiện.

Narcotics Anonymous began as an offshoot of the Alcoholics Anonymous (AA) program. The 12-step NA recovery program was designed to parallel the one used by Alcoholics Anonymous, and was meant to be a recovery pathway – with all participants following a set of member guidelines and supporting each other’s efforts to stay clean.

Ngày nay, mô hình hồi phục 12 bước đã được công nhận rộng rãi ở nhiều lĩnh vực điều trị chứ không chỉ trong các chương trình điều trị nghiện chất (như NA hay AA)

Today, the 12 steps of recovery are now widely recognizable outside of the many addiction programs (such as NA and AA) that currently exist.

NA có hiệu quả không? Does NA Work?

Trong Bản Khảo Sát Hội Viên NA 2013, việc tham dự các buổi gặp NA đã được chứng minh là có khả năng cải thiện các mối quan hệ gia đình, liên kết với xã hội và tăng cường các sở thích cá nhân.

In the Narcotics Anonymous 2013 Membership Survey, NA attendance was shown to most commonly improve family relationships, social connections and hobbies.

Mô hình 12 bước trong NA? What Are the NA 12 Steps?

Tương tự như AA, NA giúp tham dự viên bằng cách giúp họ vượt qua qui trình 12 bước. Mặc dù 12 bước cần được thực hiện theo đúng qui trình nhưng trong thực tế, nhiều người đang gặp khó khăn trong việc cai nghiện có thể tham dự và tái tham dự nhiều bước khác nhau trong trong suốt quá trình.

Similar to AA, NA helps participants recover by walking them through a process of 12 steps. Although the 12 steps of NA are meant to be explored in order, many people who are struggling with addictions will visit and revisit various steps over time:

Nội dung mô hình hồi phục 12 bước trong NA. Narcotics Anonymous 12 Steps to Recovery

 1. Chúng ta thừa nhận rằng mình không đủ sức mạnh để vượt qua chứng nghiện và chúng ta không thể kiểm soát được cuộc sống nữa.

We admitted that we were powerless over our addiction; that our lives had become unmanageable.

Khi bạn thấy thảm họa mà chứng nghiện gây ra và nhận ra được bạn thực sự cần được giúp đỡ, bạn sẽ khiêm nhường mà đối mặt với thực tế và mở rộng cánh cửa thay đổi cuộc đời.

When you see the disasters your addiction has caused and acknowledge your real need for help, you face reality with humility and open the door for a changed life.

 1. Chúng ta tin rằng có một Đấng Tối Cao vĩ đại bản thân mình có thể giúp chúng ta lấy lại sự tỉnh táo.

We came to believe that a Power greater than ourselves could restore us to sanity.

Bạn biết rằng cuộc đời bạn có thể từ thất vọng thành hy vọng – vì có một Đấng Tối Cao quyền năng mạnh mẽ bên ngoài bản thân bạn có thể hàn gắn lại cuộc sống của bạn và đổi mới con người bạn. Bạn sẽ tự quyết định điều gì hoặc ai đó sẽ đại diện cho Đấng Tối Cao đó đến để giúp bạn.

You learn that your life can turn from hopeless to hopeful – because there is a stronger Power outside of yourself that is able to piece your life back together and renew you. You have the personal choice to decide what or who that Higher Power is for you.

 1. Chúng ta quyết định phó thác ý chí và cuộc đời chúng ta cho Thượng Đế vì ta hiểu rõ Người.

We made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him.

Trái tim, tâm trí và ý chí của bạn sẽ hành động theo những gì mà Đấng Tối Cao sắp đặt. Bạn tin rằng Đấng Tối Cao sẽ dẫn dắt hành vi của bạn với sự chăm sóc và sự khôn ngoan hơn so với những gì bản thân bạn làm.

Your heart, mind and will take action by surrendering to this Higher Power. You trust that this Higher Power will guide your behaviors with better wisdom and care than you can do by yourself.

 1. Chúng ta tạo đánh giá đạo đức của bản thân một cách can đảm và thấu đáo.

We made a searching and fearless moral inventory of ourselves.

Khi bạn nhẹ nhàng bóc tách các tầng lớp bao quanh sự tồn tại của bản thân và hiểu rõ hơn con người sâu thẳm trong bạn, bạn sẽ tự cho mình trải nghiệm sự cứu rỗi, phục hồi và tự do.

As you gently try to peel away the many layers of your being and better understand your depths, you allow yourself to experience a much fuller healing, restoration and freedom.

 1. Ta thú nhận với Thượng Đế, với bản thân chúng ta và với taatrs cả những người khác về bản chất những hành động sai lầm của chúng ta.

We admitted to God, to ourselves, and to another human being the exact nature of our wrongs.

Lúc này khi bạn đã quen với việc tự xem xét bản thân, bạn sẽ có đủ can đảm tự thú nhận với bản thân mình, những người xung quanh và Đấng tối cao của mình về những mặt tối bên trong con người bạn. Việc thừa nhận những điều bạn giấu kín bấy lâu sẽ giúp bạn dễ chấp nhận bản thân hơn và tạo ra các thay đổi trong những mối quan hệ của mình.

Now that you’ve more closely examined yourself, you gather your courage and confess – to yourself, to others and to your Higher Power – the darkness that you find inside yourself. By admitting what you’ve been previously hiding, you can better accept yourself and make changes in your relationships.

 1. Chúng ta hoàn toàn để cho Đấng Tối Cao gạt bỏ đi hết những khiếm khuyết trong tính cách.

We were entirely ready to have God remove all these defects of character.

Việc đương đầu, vượt qua nỗi sợ hãi và sự lưỡng lự về việc có nên trở thành một người tốt hơn hay không và việc có nên thay đổi hay không sẽ giúp bạn chuẩn bị đón chào Đấng Tối Cao đến thay đổi bạn.

By working through your fears and uncertainties about becoming a better person and making the changes you need to make in your life, you prepare yourself to invite your Higher Power to change you.

 1. Chúng ta khiêm tốn nhờ Người xóa bỏ những khiếm khuyết của mình.

We humbly asked Him to remove our shortcomings.

Khi bạn nhờ Đấng Tối Cao xóa bỏ đi những lệch lạch trong tính cách, bạn cũng thực hiện các hành động tạo điều kiện để Đấng Tối Cao có thể giúp bạn tạo ra thay đổi hơn.

As you ask your Higher Power to remove your character flaws, you also take actions that give your Higher Power greater ability to work changes into your life.

 1. Chúng ta lập ra một danh sách tất cả những người mà chúng ta đã làm tổn thương và sẵn lòng sửa chữa những thiếu sót đó.

We made a list of all persons we had harmed, and became willing to make amends to them all.

Ở bước này, bạn sẽ đánh giá tất cả những cách bạn có thể sử dụng để làm tổn thương bản thân mình và người khác. Sau đó bạn sẵn sàng khôi phục lại các mối quan hệ đó thông qua cả lời nói lẫn hành động.

Here, you assess all the ways you could have possibly caused harm to others and also to yourself. You then make yourself ready to restore these relationships through both words and actions.

 1. Chúng ta đền bù cho họ vào bất cứ nơi nào có thể, trừ trường hợp điều đó sẽ làm tổn thương họ hoặc những người khác.

We made direct amends to such people wherever possible, except when to do so would injure them or others.

Đầu tiên, bạn cần đối mặt với nỗi sợ hãi và những mong đợi đặt ra trong quá trình hàn gắn những lỗi lầm đó; bạn sẽ cố tha thứ cho những ai cần sự tha thứ của bạn và bạn tinh tế đánh giá liệu những hành động hàn gắn này có hại nhiều hơn lợi không. Sau đó bạn chấp nhận việc sẽ cảm thấy dễ tổn thương và hàn gắn các lỗi lầm gây ra cho từng người.

First, you need to face your fears and expectations in making these amends; you try to forgive anyone who needs your forgiveness and you sensitively evaluate where making amends would do more harm than good. You then take the risk of feeling vulnerable and make amends to these individuals.

 1. Chúng ta tiếp tục làm các bản kiểm tra cá nhân để khi nào sai,chúng ta có thể nhanh chóng nhận ra nó.

We continued to take personal inventory and when we were wrong promptly admitted it.

Bạn sẽ biến việc tự đánh giá bản thân thành một thói quen cho bất cứ lỗi lầm nào bạn có thể phạm phải trong tương lai khi bạn cố gắng để đạt được các hành vi tốt, và bạn có thể tự thú nhận những lỗi lầm của mình ngay khi nhận ra được nó.

You make it a habit to reassess yourself for any future wrongs you may commit as you strive towards better behavior, and you confess your wrongs as soon as you become aware of them.

 1. Chúng ta dựa vào cầu nguyện và thiền để tăng cường kết nối nhận thức với Thượng Đế vì ta hiểu Người, ta cầu nguyện để hiểu rằng ý chí của Người dành cho chúng ta và năng lực của Người để ta thực hiện điều đó.

We sought through prayer and meditation to improve our conscious contact with God as we understood Him, praying only for knowledge of His will for us and the power to carry that out.

Trong bước này, bạn sẽ tiếp tục tăng cường sự tin tưởng của mình vào Đấng Tối Cao, xem đó như một nguồn dẫn dắt và một nguồn sức mạnh để bạn đi theo sự dẫn dắt đó.

In this step, you continue to increase your reliance on your Higher Power as your source of guidance and as your strength to walk according to this guidance.

 1. Chúng ta được đánh thức về mặt tâm linh qua các bước này, chúng ta cố gắng truyền đi thông điệp này đến với tất cả người nghiện và cố gắng luyện tập các nguyên tắc này trong trường hợp của mình.

Having had a spiritual awakening as the result of these steps, we tried to carry this message to addicts, and to practice these principles in all our affairs.

Thông qua 12 bước trong chương trình nhóm những người ẩn danh này, bạn sẽ làm mới bản thân bằng con đường tâm linh độc đáo, tìm ra được niềm hy vọng trong việc rời xa ma túy và hồi phục. Bạn sẽ tiếp tục con đường này và rồi bạn cũng sẽ chia sẻ chặng đường niềm hy vọng của mình với những người khác.

By this point in the Narcotics Anonymous 12 steps, you have renewed yourself through your unique spiritual pathway, having found genuine hope in being able to stay clean and recover. You aim to both continue this pathway, yourself, and also share your journey and hope with others.

Khía cạnh tâm linh của Mô hình 12 Bước. The Spirituality of the 12 Steps

Theo như website của nhóm nghiện ẩn danh, số lượng thành viên và các buổi gặp ẩn danh đã tăng đáng kể tính từ thời điểm xuất bản cuốn Tài liệu cơ bản năm 1983. Hiện mỗi tuần có khoảng 61,000 buổi gặp tổ chức tại 129 quốc gia trên toàn thế giới.

According to the NA website, the number of members and meetings has increased dramatically since the publication of its Basic Text in 1983. Each week, 61,000 NA meetings are held in 129 countries around the world.

Tương tự như AA, NA không liên quan đến một tôn giáo cụ thể nào. Tuy nhiên, cũng như các chương trình dựa trên mô hình 12 bước, chương trình phục hồi NA có thể mang tính “tâm linh” vì chương trình 12 bước có đề cập đến “Thượng Đế” hay một “Đấng Tối Cao”.

Similar to Alcoholics Anonymous, Narcotics Anonymous is not affiliated with a particular religion. However, as is true of many 12-step recovery programs, NA’s recovery program may be considered “spiritual,”as the 12 steps of NA refer to “God” or a “Higher Power.”

Một số người có thể cảm thấy thoải mái với những yếu tố tâm linh trong chương trình. Một số có thể cảm thấy trung lập về chúng nhưng có thể qua quá trình tham gia họ sẽ nhận thấy những lợi ích mà những yếu tố này mang lại. Một số khác có thể cảm thấy không thoải mái với bất kỳ loại hình tôn giáo nào trong quá trình hồi phục. Những người này có thể tìm kiếm những chương trình 12 bước ít tập trung vào tôn giáo hơn hoặc một trong số ít những chương trình không có bất kỳ yếu tố tâm linh nào.

Some individuals may already feel comfortable with this spiritual component of the recovery program. Some may feel neutral about it but may discover during the recovery process that they end up benefitting from this spiritual element. Others may not feel comfortable with any type of spirituality in their recovery process. These individuals can seek out one of the few secular 12-step programs or one of the handful of non-12-step programs that do not include any element of spirituality.

Mong đợi từ các buổi gặp. What to Expect at Meetings

Vì tất cả các nhóm NA đều hoạt động ẩn danh, thành viên tham dự có thể đến từ nhiều nhóm khác nhau. Có một số buổi họp kín, chỉ có thành viên là những người nghiện hồi phục tham gia. Những buổi họp khác có thể mở rộng và chào đón sự tham gia cả những người không nghiện, những người muốn tham dự để hỗ trợ người thân hoặc để có kiến thức và hiểu biết thêm.

Because all Narcotics Anonymous groups act autonomously, types of members at meetings may vary from group to group. Some meetings are closed, accepting only recovering addicts. Other meetings may be open, or welcoming of non-addicts who wish to attend in support of a loved one or to gain knowledge and understanding.

Nếu bạn đang nỗ lực hồi phục từ chứng nghiện rượu, bạn có thể hiểu biết thêm nhiều điều từ những người nghiện khác trong nhóm; nói cách khác, AA cũng mở rộng cho bạn và có thể mang đến sự hỗ trợ cụ thể phù hợp với nhu cầu của bạn.

If you are seeking recovery only from alcohol addiction, you may find greater understanding in NA groups with larger numbers of recovering alcoholics; alternatively, Alcoholics Anonymous is also open to you and may provide some more specific help for your needs.

Các nguyên tắc chung về các buổi gặp NA. General Narcotics Anonymous Meeting Rules

Dù là nhóm tham dự viên nào đi nữa thì đây là những thứ bạn có thể mong đợi từ một buổi gặp NA:

Regardless of the group type, here is what you can expect at an NA meeting:

 Tất cả tham dự viên đều được đối xử một cách tôn trọng. Every attendee should be treated with respect.

Việc chia sẻ ý kiến cá nhân là tự nguyện. Personal sharing is voluntary.

Một số cuộc gặp có thể có một số diễn giả chia sẻ các kiến thức chuyên môn. Some meetings may include speakers who can share their own insights.

Chỉ sử dụng tên (không gồm họ) và sự tham dự được giữ bí mật trong nội bộ các buổi họp. Only first names are used, and attendance is kept private within the meeting.

Các buổi gặp không tốn phí; mọi người có thể tùy tâm đóng góp nếu muốn. Meetings are free to attend; money is accepted by voluntary donation only.

Địa điểm gặp không nhất thiết phải mang tính liên kết. Meeting location does not necessarily indicate affiliation; meetings may be held in public spaces or religious buildings.

12 Truyền thống của của NA. The 12 Traditions of Narcotics Anonymous

NA hoạt động dựa trên một bộ hướng dẫn giúp tăng cường các mối quan hệ lành mạnh giữa những người tham dự với nhau và giữa họ với xã hội. Các hướng dẫn này được phát triển lên từ AA và được mô tả là “12 truyền thống” mà thành viên AA phải tôn trọng và tuân thủ. Hiểu rõ các “truyền thống” này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn quá trình hoạt động của nhóm NA  bạn đang tham gia.

Narcotics Anonymous operates on a set of guidelines meant to enhance healthier relationships with other individuals and with society. These guidelines developed from the AA movement and are described as “12 Traditions” that NA members adhere to and respect. Understanding these traditions may help you better learn how the NA support group you choose to join works.

Tổng kết. In a nutshell

– Nhóm Những Người Nghiện  Ma Túy Ẩn Danh (NA) là một chương trình giúp người nghiện hồi phục được thành lập vào năm 1953.

Narcotics Anonymous (NA) is an addiction recovery organization that was founded in 1953.

– Chương trình miễn phí và mở rộng tham dự cho bất cứ ai muốn vượt qua tình trạng lệ thuộc chất.

There is no cost to attend, and the program is open to anyone who wants to overcome any substance dependence.

– Phương pháp NA sử dụng mô hình hồi phục 12 bước, nhấn mạnh sự tin cậy của các nguồn lực hỗ trợ từ xã hội và nguồn sức mạnh từ một Đấng Tối Cao.

The NA recovery method uses 12 steps that emphasize reliance on social support and a Higher Power.

– Mặc dù sử dụng quan niệm về Đấng Tối Cao, chương trình NA không có liên quan đến bất kỳ tôn giáo nào.

Even though the NA 12 steps use the Higher Power concept, the program is not affiliated with any religion .

­­- Việc chia sẻ tại các buổi gặp là tự nguyện và việc tham gia của các cá nhân sẽ được giữ kín.

Sharing at meetings is voluntary and attendance is confidential.

Nguồn: http://www.recovery.org/topics/about-the-narcotics-anonymous-na-12-step-recovery-program/

Như Trang.