Các nhà nghiên cứu đã đặt ra rất nhiều học thuyết khác nhau để hiểu được bản chất của tình yêu, và có người thậm chí còn cố sáng tạo ra những cách thức để đo lường những cung bậc cảm xúc này. Đó chính là nhà tâm lý học xã hội Zick Rubin, một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên phát minh ra một công cụ để thực sự đo lường được tình yêu.

Researchers have proposed a number of different theories to understand the nature of love, and many have even attempted to devise ways to measure such feelings. It was social psychologist Zick Rubin who was one of the first researchers to develop an instrument designed to empirically measure love.

love-or-like
Nguồn: Inspiring Tips

Theo Rubin, tình yêu đôi lứa được hình thành từ 3 thành tố:

According to Rubin, romantic love is made up of three elements:

– Gắn bó: Nhu cầu được chăm sóc và ở bên cạnh người khác. Sự chấp thuận và tiếp xúc bằng cơ thể cũng là những thành tố hết sức quan trọng của sự gắn bó.

 Attachment: The need to be cared for and be with the other person. Physical contact and approval are also important components of attachment.

 – Sự quan tâm: Coi trọng sự hạnh phúc và nhu cầu của người khác không kém bản thân mình.

Caring: Valuing the other person’s happiness and needs as much as your own.

– Sự thân thiết: Chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và mong muốn của bản thân với người khác.

Intimacy: Sharing private thoughts, feelings, and desires with the other person.

Dựa trên quan điểm này về tình yêu, Rubin đã xây dựng 2 bảng hỏi nhằm đo lường những biến số này. Ban đầu, Rubin đưa ra khoảng 80 câu hỏi để đánh giá thái độ của người này về những người khác.

Based upon this view of romantic love, Rubin developed two questionnaires to measure these variables. Initially, Rubin identified approximately 80 questions designed to assess the attitudes a person holds about others.

Những câu hỏi này được phân loại dựa trên việc họ có hay không có cảm xúc yêu hay thích người kia. Hai bộ bảng hỏi này lần đầu tiên được thực hiện trên 198 sinh viên và một bài phân tích yếu tố đã được thực hiện sau đó. Kết quả cho phép Rubin xác định 13 câu hỏi về “thích” và 13 câu hỏi về “yêu”, coi đây là công cụ đáng tin để đo lường hai biến số này.

The questions were sorted according to whether or not they reflected feelings of liking or loving. These two sets of questions were first administered to 198 undergraduate students and a factor analysis was then conducted. The results allowed Rubin to identify 13 questions for ‘liking’ and 13 questions for ‘loving’ that were reliable measures of these two variables.

Các câu hỏi trong Thang đo của Rubin về Yêu và Thích. Questions in Rubin’s Liking and Loving Scale

zick rubinuse
Nguồn: Textbook and Academic Authors Association

Dưới đây là những ví dụ tương tự một số câu hỏi sử dụng trong thang đo của Rubin về yêu và thích:

The following examples are similar to some of the questions used in Rubin’s Liking and Loving Scale:

Các nội dung đo mức Thích. Items Measuring Liking

– Tôi cảm thấy____________ là một người đáng tin cậy.

I feel that _____________ is a very stable person.

– Tôi tin tưởng vào những ý kiến của_____________.

I have confidence in ______________’s opinions.

– Tôi nghĩ____________ thường xuyên biết cách điều chỉnh mọi thứ cho phù hợp.

I think that ______________ is usually well-adjusted.

– ___________ là một trong những người đáng mến nhất tôi từng gặp.

__________ is one of the most likeable people I know.

Các nội dung đo mức Yêu. Items Measuring Loving

– Tôi cảm giác sở hữu mạnh mẽ với_____________.

I feel strong feelings of possessiveness towards ____________.

– Tôi thích khi ____________giãi bày tâm sự với tôi.

I like it when __________ confides in me.

– Tôi sẽ làm gần như tất cả mọi thứ cho____________.

I would do almost anything for _____________.

– Tôi thấy dễ bỏ qua những lỗi lầm của_____________.

I find it easy to ignore __________’s faults.

Nghiên cứu của Rubun về chính học thuyết của mình. Rubin’s Research on His Theory of Love

Thang đo của Rubin về yêu và thích mang đến nền tảng ủng hộ cho học thuyết của ông về tình yêu. Trong một nghiên cứu nhằm xác định xem liệu thang đo này có thực sự phân biệt được yêu và thích hay không, Rubin đã yêu cầu một số tham dự viên điền vào bảng câu hỏi dựa vào những cảm nhận của họ về người yêu và một người bạn tốt. Kết quả tiết lộ những người bạn tốt có điểm đo bên thang “Thích” cao, tuy nhiên chỉ có một số ít những người cực kỳ quan trọng mới có điểm thang “Yêu” cao.

Rubin’s scales of liking and loving provided support for his theory of love. In a study to determine if the scales actually differentiated between liking and loving, Rubin asked a number of participants to fill out his questionnaires based upon how they felt both about their partner and a good friend. The results revealed that good friends scored high on the liking scale, but only significant others rated high on the scales for loving.

Trong nghiên cứu của mình, Rubin đã xác định một số đặc tính giúp phân biệt các mức độ khác nhau của tình yêu đôi lứa. Ví dụ, ông phát hiện ra rằng các tham dự viên nào chấm điểm thang yêu cao cũng dành nhiều thời gian nhìn thẳng vào mắt đối phương hơn, so với những người chấm điểm Yêu thấp.

In his research, Rubin identified a number of characteristics that distinguished between different degrees of romantic love. For example, he found that participants who rated high on the love scale also spent a great deal more time gazing into each other’s eyes as compared to those who rated only as weakly in love.

love-vs-in-love-couple-on-drawing-e1509960429287
Nguồn: The Princess Fantasy

Tình yêu không phải một khái niệm cụ thể và vì vậy rất khó để đo lường. Tuy nhiên, thang đo của Rubin là một cách giúp đo lường sự phức tạp của cảm giác yêu. Năm 1958, nhà tâm lý học Harry Harlow cho rằng “tình yêu hoặc tình yêu thương vẫn còn thu hút sự quan tâm lớn của công chúng nhưng các nhà tâm lý học vẫn không thể hoàn thành sứ mệnh của mình. Những điều ít ỏi chúng ta biết về tình yêu không vượt quá những quan sát đơn giản, và những điều ít ỏi ấy lại được thể hiện tốt hơn nhiều bởi các nhà thơ và tiểu thuyết gia.”

Love is not a concrete concept and is therefore difficult to measure. However, Rubin’s scales of liking and loving offer a way to measure the complex feeling of love. In 1958, psychologist Harry Harlow suggested that “so far as love or affection is concerned, psychologists have failed in their mission. The little we know about love does not transcend simple observation, and the little we write about it has been written better by poets and novelists.”

Nghiên cứu của Rubin đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình hiểu được tình yêu lãng mạn và dọn đường cho những nghiên cứu trong tương lai về chủ đề đầy lôi cuốn này.

Rubin’s researched marked an important step forward in our understanding of romantic love and paved the way for future research on this fascinating topic.

chang
Nguồn: Parent Cue

Tham khảo. View Article Sources

Harlow, H. F. (1958). The nature of love. American Psychologist, 13, 673-685.

Rubin, Zick. 1970. Measurem

Nguồn: https://www.verywellmind.com/rubins-scales-of-liking-and-loving-2795339

Như Trang.