Nghề mưu sinh có ảnh hưởng lên tính nhạy bén và sắc sảo của não bộ khi bạn ngày một già đi không? Theo kết quả nghiên cứu thì những nghề nghiệp phức tạp đòi hỏi não bộ làm việc vất vả hơn có thể giúp bảo vệ chính bạn, hạn chế tình trạng suy giảm nhận thức khi bạn già đi. Theo kết luận từ nghiên cứu này, những người làm công việc “tốn não” nhiều như bác sỹ phẫu thuật, luật sư, kỹ sư xây dựng và thiết kế đồ họa có thể sở hữu trí nhớ tốt hơn khi về già.

Could what you do for a living have an influence on your mental acuity and acumen as you age? According to the results of one study, careers that involve more mental complexity may help protect your brain from cognitive declines as you age. People with mentally demanding jobs such as surgeons, lawyers, civil engineers, and graphic designers may have better memory in old-age, the study indicated.

canada-best-jobs-2016-online-job-hunting-apps-services-BY-aleksandar-savic.png
Nguồn: Canadian Business

Những yếu tố tác động lên quá trình “Bảo tồn nhận thức”. Factors That Influence Your “Cognitive Reserve”

Nghiên cứu chỉ ra rằng có rất nhiều thứ con người có thể làm để bảo vệ trí óc của mình khi mỗi ngày mỗi tuổi. Các hoạt động như tập thể dục thể thao thường xuyên, học hỏi cái mới, và tích cực tương tác xã hội đều là những yếu tố liên quan và góp phần cải thiện năng lực nhận thức trong khoảng độ tuổi trung và cao niên.

Research has shown there are plenty of things people can do to protect their minds as they age. Things such as getting regular exercise, learning new things, and getting plenty of social interaction have all been linked to better cognitive abilities later on in life.

Gần đây, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng một lối sống liên hệ mật thiết đến trí óc và kích thích não bộ, như các công việc nghề nghiệp có tính phức tạp, sẽ giúp cải thiện chất lượng nhận thức khi già đi. Các cơ chế chính xác đằng sau tác động bảo vệ này vẫn chưa được tìm hiểu rõ ràng. Một số người cho rằng kích thích trí óc như vậy giúp xây dựng nên cái gọi là “Bảo tồn nhận thức”, từ đó giúp bảo vệ não bộ khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của tuổi già và bệnh tật.

Recently, research has shown that a more mentally stimulating and engaging lifestyle, including complex career choices, are associated with better cognitive outcomes in later life. The exact mechanisms behind this protective effect are not well understood. Some suggest that such mental stimulation helps build up what is referred to as a “cognitive reserve” which then helps protect the brain from the negative effects of aging and the pathological effects of disease.

memory-block.jpg
Nguồn: The Colby College Community Web

Một số khác cho rằng những yếu tố cố hữu làm kết nối con người ta với những hoạt động thiên về trí óc như vậy cũng là những yếu tố giúp bảo vệ não bộ khỏi sự tàn phá của thời gian và quá trình lão hóa.

Others suggest that the same pre-existing factors that draw people to such mentally engaging activities are the same factors that protect the brain from the ravages of time and the aging process.

Nghiên cứu kết luận nghề nghiệp phức tạp bảo vệ não bộ đang lão hóa. Study Suggests Complex Jobs Protect Aging Brains

Theo một nghiên cứu xuất bản trên tập san Neurology (Thần kinh học), thì những công việc đòi hỏi sự phức tạo trên góc độ con người và dữ liệu giúp cải thiện chức năng nhận thức ở những người độ tuổi 70. Kết quả này, theo các nhà nghiên cứu, có thể chỉ ra tác động bảo vệ não bộ khi làm những nghề nghiệp trí óc phức tạp.

According to one study published in the journal Neurology, work that invokes complexity with both people and data is associated with better cognitive functioning at age 70. These results, the researchers suggest, may point to a protective effect for the brain due to engaging in mentally complex careers.

Tham dự viên trong nghiên cứu là một nhóm gồm 1,066 người, cũng là một phần trong nhóm tham dự viên vào nghiên cứu Đoàn hệ Lothian 1936 (LBC 1936), một nghiên cứu theo dõi dài hạn về lão hóa. Tất cả những tham dự viên đều sinh năm 1936 và hầu hết đều tham gia vào Khảo sát bệnh lý tâm thần Scotland, một bài kiểm tra trí thông minh cho trẻ 11 tuổi vào năm 1947.

The participants in the study were a group of 1,066 individuals who are part of the Lothian Birth Cohort 1936 (LBC1936), a longitudinal study on aging. All of the participants were born in the year 1936 and most took part in the Scottish Mental Survey, an intelligence test given to 11-year-olds in 1947.

Các nhà nghiên cứu phân loại nghề nghiệp theo tính phức tạp ở 3 khía cạnh: con người, dữ liệu và dụng cụ.

The researchers classified careers by their complexity in three different areas: people, data, and things.

people_data_things.jpg
Nguồn: www.nwlink.com

Những nghề nghiệp có tính phức tạp cao về con người bao gồm các nghề như bác sĩ, nhân viên công tác xã hội, luật sư và nhân viên quản chế. Những công việc có mức độ phức tạp về con người thấp có thể kể đến là nhân viên trải thảm và thợ sơn.

Careers with a high complexity with people included jobs such as doctor, social worker, lawyer, and probation officer. Jobs low in complexity with people included carpet layer and painter.

Những ngành nghề có sự phức tạp về dữ liệu cao bao gồm nhạc sĩ, kỹ sư xây dựng, và kiến trúc sư. Những ngành nghề có mức độ phức tạp về dữ liệu thấp có thể là tài xế xe buýt và điện thoại viên.

Careers high in complexity with data included jobs such as musician, civil engineer, and architect. Jobs low in data complexity included such jobs as bus driver and telephone operator.

software-developer.jpg
Nguồn: Monster.com

Ngành nghề có sự phức tạp về công cụ cao là những nghề như nghệ nhân chế tác dụng cụ hoặc thợ máy, trong khi những ngành nghề có mức độ phức tạp về đồ vật thấp hơn là nhân vien quản chế và kế toán.

Careers high in complexity with things included jobs such as instrument maker or machine technician, while jobs low in this area included probation officer and accountant.

Các nhà nghiên cứu sau đó cũng thu thập thông tin về công việc trong quá khứ của các tham dự viên 70 tuổi và số năm đi học của họ. Tham dự viên cũng được yêu cầu làm một chuỗi các bài kiểm tra nhận thức bao gồm các bài đo lường trí nhớ, tốc độ xử lý và năng lực nhận thức chung (hay còn gọi là nhân tố “g”).

The researchers then gathered information about the 70-year-old participants’ former occupations and years of education. The participants were also given a battery of cognitive tests that included measures of memory, processing speed, and general cognitive ability (or “g” factor).

Công việc tốt nhất? Là những công việc có mức độ phức tạp về con người và dữ liệu. The Best Jobs? Those That Involve Complexity With People and Data

Các kết quả nghiên cứu tiết lộ rằng người nào từng làm trong những ngành nghề có sự phức tạp cao về con người và dữ liệu sẽ có kết quả các bài kiểm tra nhận thức tốt hơn những người trước đây làm những công việc phức tạp về công cụ. Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người làm những công việc phức tạp về con người, dữ liệu và dụng cụ cao nhất sẽ có kết quả kiểm tra tốt nhất trong tất cả các khía cạnh nhận thức được đánh giá.

The results revealed that those who had held occupations ranked high on complexity with people or data performed better on cognitive tests than those who’s former jobs ranked high in complexity with things. The researchers also found that those who held the most complex jobs with people, data or things performed the best across all the cognitive domains that were assessed.

Tác động này sẽ hơi nhỏ hơn một chút khi nhóm thực hiện thí nghiệm thêm vào chỉ số IQ của tham dự viên ở độ tuổi 11, một chỉ số thể hiện mức độ thông minh ban đầu của tình nguyện viên. Theo nghiên cứu này, thông minh sớm là chỉ số dự đoán lớn nhất cho năng lực về sau lúc 70 tuổi, chiếm tới 50% tổng dao động. Nhóm thực hiện thí nghiệm tin rằng các ngành nghề giúp duy trì và củng cố hệ thống thần kinh, xây dựng một khu “bảo tồn nhận thức” giúp bảo vệ và bảo tồn năng lực tinh thần khi con người ta già đi.

This effect became somewhat smaller when the experimenters factored in the participants’ IQ scores at age 11, an indicator of how intelligent the volunteers were to begin with. According to the research, early intelligence was the greatest predictor of abilities at age 70, accounting for about 50% of the variance. Occupations, the experimenters believe, help maintain and strengthen neural networks, adding to the “cognitive reserve” that protects and preserves mental abilities as people age.

web-t-jobs-2019-910101224-780x501.jpg
Nguồn: LinkedIn

“Mặc dù đúng là người nào có năng lực nhận thức càng cao thì sẽ càng dễ có được những công việc phức tạp, nhưng chính những công việc phức tạp cũng có những lợi ích nho nhỏ giúp tăng cường kỹ năng tư duy về sau.”, TS. Allan Gow, Đại học Edinburgh và một đồng tác giả khác của nghiên cứu giải thích.

“While it is true that people who have higher cognitive abilities are more likely to get more complex jobs there still seems to be a small advantage gained from those complex jobs for later thinking skills,” explained Dr. Allan Gow of The University of Edinburgh and one of the study’s co-authors.

Tuy nhiên, tác giả cũng lưu ý rằng cách phân loại ngành nghề dựa trên tính phức tạp lấy căn cứ từ dữ liệu khảo sát quốc gia có thể không chính xác, do dữ liệu này không hoàn toàn phản ánh chính xác tính phức tạp riêng của từng ngành nghề cụ thể. Các nhà nghiên cứu cho rằng, những đo lường do người lao động tự thực hiện có thể là công cụ đánh giá hữu ích hơn. Nghiên cứu cũng không thể biết được người lao động làm công việc trước đây trong bao lâu và làm thế nào mà thời gian dành cho công việc trong những ngành nghề phức tạp lại có ảnh hưởng lên năng lực nhận thức trong tương lai.

The author’s noted, however, that their categorization of careers based on complexity was based on national survey data that might not accurately reflect the unique complexity of each individual’s occupation. Self-report measures, the researchers suggested, might be a more useful assessment tool. The study also failed to look at how long people held their former occupations and how the amount of time spent working in a complex occupation might influence future cognitive abilities.

Kết luận. Final Thoughts

Hiểu được những yếu tố ảnh hưởng lên quá trình lão hóa là rất quan trọng, đặc biệt là khi các nhà khoa học đang cố tìm ra những yếu tố ảnh hưởng lên sự suy giảm nhận thức và bệnh tật khi con người ta già đi. Công việc chiếm giữ phần lớn cuộc sống của người trưởng thành, nên nói ngành nghề đóng một vai trò lâu dài lên sức khỏe tâm thần và năng lực nhận thức cũng là có lý do. Hiểu rõ hơn về vai trò cuả những yếu tố đó, các chuyên gia hy vọng sẽ có thể mang đến những lời khuyên hữu ích hơn giúp ngăn ngừa suy giảm nhận thức ở con người.

Understanding the factors that impact the aging process is important, especially as researchers strive to discover the factors that influence cognitive decline and disease as people grow older. The jobs people hold make up such a huge part of adult life, so it stands to reason that occupations might play a lasting role in mental health and cognitive abilities. By gaining a deeper understanding of the role such factors might play, experts will hopefully be able to offer better advice on the prevention of cognitive declines.

brainpower.jpg
Nguồn: i4 Business Magazine

Tham khảo. View Article Sources

University of Edinburgh. (2014). Complex jobs may protect brain, study says. Retrieved from http://www.ed.ac.uk/medicine-vet-medicine/news-events/news-archive/news-2014/jobs-201114.

Park, A. (2014, Nov. 20). Why complex jobs protect aging brains better. Time. Retrieved from http://time.com/3595997/complex-jobs-mental-cognition/.

Smart, E. L, Gow, A. J., & Deary, I. J. (2014). Occupational complexity and lifetime cognitive abilities. Neurology, DOI 10.1212/WNL.0000000000001075.

Nguồn: https://www.verywellmind.com/which-careers-are-best-for-your-brain-4010253

Như Trang.