Giả bệnh là một người vờ bị bệnh trong khi thực sự tình trạng không tệ đến mức đó, đặc biệt là khi người này muốn đạt được một điều gì đó.

Malingering is pretending to be sick when you aren’t or pretending to be sicker than you are, particularly when you have something to gain.

liarliarpantsonfire-719589
Nguồn: Daily Express

Định nghĩa. Definition

Giả bệnh là việc một người vờ than phiền hoặc than thở thái quá về những vấn đề thể chất và tinh thần một cách có mục đích nhằm đạt được một phần thưởng nào đó. Phần thưởng ở đây có thể là tiền, thỏa thuận bảo hiểm, ma túy hoặc để không bị phạt, không phải làm việc, trốn tránh trách nhiệm, để không bị bỏ tù, né tránh nghĩa vụ quân sự hoặc những sự vụ khác. Người giả bệnh có thể làm tăng độ nhiệt kế bằng cách để nó ở gần nguồn nhiệt đèn bàn, hoặc tráo mẫu nước tiểu bằng cách bỏ thêm cát vào; tuy nhiên, nếu người giả bệnh không hợp tác, bác sĩ có thể gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thu thập các dữ liệu chứng cứ đủ để đưa ra chẩn đoán chính xác.

Malingering is the purposeful production of falsely or grossly exaggerated physical or psychological complaints with the goal of receiving a reward. These may include money, insurance settlement, drugs or the avoidance of punishment, work, jury duty, release from incarceration, the military, or some other kind of service. A malingerer may attempt to raise the temperature of a thermometer through heat from a lamplight or alter a urine sample by adding sand to it; however, if the malingerer is more discrete, the clinician may have great difficulty gathering evidence for an accurate diagnosis.

Thói giả bệnh không phải là một rối loạn tâm thần nhưng có thể đưa đến thực trạng lạm dụng hệ thống y tế, với những xét nghiệm không cần thiết và hao tổn thời gian đáng lẽ nên dành cho các bệnh nhân khác.

Malingering is not a psychiatric disorder and can lead to abuse of the medical system, with unnecessary tests being performed and time taken away from other patients.

Medicines-Money.jpg
Nguồn: Soul of Truth

Triệu chứng. Symptoms

Thói giả bệnh có thể xuất hiện ở nhiều mức độ nghiêm trọng khác nhau, từ mức nhẹ (nói sai các triệu chứng) đến mức cao hơn (các triệu chứng bị nói quá lên). Một bệnh nhân có thể giả triệu chứng của một rối loạn cụ thể nào đó hoặc chối bỏ sự tồn tại của yếu tố giúp giải thích các triệu chứng. Giả bệnh không dễ bị phát hiện vì rất khó để thu thập dữ liệu rõ ràng. Một cuộc trao đổi trực tiếp với bệnh nhân là cực kỳ cần thiết để hiểu được liệu người đó có đang giả bệnh hay không.

Malingering can exist in a variety of intensities, from pure (in which all symptoms are falsified) to partial, in which symptoms are exaggerated. A patient may simulate symptoms of a specific disorder or deny the existence of the problem that may explain the symptoms. Malingering is not easy to detect because of the difficulty in gathering overt evidence. A thorough clinical interview is crucial to understanding whether a person is malingering or not.

Không nên nhầm lẫn thói giả bệnh với rối loạn giả tượng (động cơ ở rối loạn này là người bệnh mong người khác tin mình bị một bệnh gì đó, chứ không phải để đạt được một phần thưởng vật chất nào) và Rối loạn dạng cơ thể (các triệu chứng không xuất hiện do ý muốn của bệnh nhân).

Malingering should not be confused with factitious disorder (in which the motive is the desire to occupy a sick role, rather than some form of material gain) and somatoform disorders (in which symptoms are not produced willfully).

Nguyên nhân. Causes

Trong một số trường hợp, bệnh nhân có thể tìm kiếm phần thưởng (được nghỉ làm hay lợi ích tài chính); trong một số trường hợp khác, bệnh nhân có thể giả mạo triệu chứng vì họ nghĩ rằng những triệu chứng này kiểu gì cũng sẽ xuất hiện trong tương lai. Ví dụ, một người nói dối rằng họ có các triệu chứng nhiễm trùng để nhận được tiền bồi thường, vì họ tin rằng kiểu gì trong tương lai họ cũng sẽ bị nhiễm trùng.

In some cases, the patient may be seeking a reward (time off work or financial gain); in others, the patient may falsify their symptoms because they think that the symptoms will inevitably arise sometime in the future. For example, an individual may falsely claim that they have symptoms of infection while they can receive compensation, because they believe that they will likely develop the infection at some future point.

Điều trị. Treatments

Nếu nghi một người đang giả bệnh, bác sĩ nên cân nhắc những lý do có thể dựa vào đó để giải thích cho hành vi của bệnh nhân. Bác sĩ nên cân nhắc tất cả các trường hợp: bệnh nhân có vấn đề pháp lý, có khả năng nhận được lợi ích tài chính nào đó, hoặc mắc rối loạn nhân cách phản xã hội; hoặc câu chuyện bệnh nhân chia sẻ không thống nhất với dữ liệu thực tế hay những  nguồn tin khác, bệnh nhân không phối hợp khi thực hiện đánh giá.

If malingering is suspected, the clinician should consider the patient’s possible reasons for secondary gain. Cues for the clinician include: If the patient has legal problems, potential for financial reward, or antisocial personality disorder; if the patient’s story is incongruent with known facts or other informant accounts; if the patient will not cooperate while being evaluated.

Đánh giá tâm lý cũng được khuyến nghị là một cách để phát hiện thói giả bệnh. Các nhà tâm lý học sẽ có nhiều bộ công cụ đánh giá bên cạnh những lần khám lâm sàng được thiết kế để cung cấp thông tin khách quan, khoa học về việc liệu một người có phản ứng thành thực với xét nghiệm, hoặc họ có nói quá hay nói giảm những vấn đề tâm lý hay không (có thể để lấy được một lợi ích ngoại lai nào đó như tiền bồi thường cho việc điều trị thương tích từ vụ kiện tụng ở tòa).

Psychological evaluation is also recommended as a way to detect malingering. Psychologists have multiple assessment tools in addition to the clinical interview that are designed to provide objective, scientifically based information about whether an individual has responded honestly to the test, or whether he or she has exaggerated or minimized psychological problems (possibly to obtain an external incentive, such as money damages in a personal injury lawsuit).

Nguồn: https://www.psychologytoday.com/us/conditions/malingering

Như Trang.